П О К А Н А

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община град Добрич

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проекти “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”  и ” Обновяване на културна инфраструктура – зала “Нели Божкова” при следните основни параметри:

 

І. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”.

 1. Предназначение на дълга: – финансиране на проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
 2. Стойност на дълга – до 693 500  (Шестстотин деветдесет и три хиляди и петстотин) лева, в т.ч:
 • Кредитна линия А от Фонда: до 409 165 (четиристотин и девет хиляди сто шестдесет и пет) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 284 335 (двеста осемдесет и четири хиляди триста тридесет и пет) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

ІІ. Кредит за финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”.

 

 1. Предназначение на дълга: – финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
 2. Стойност на дълга – до 218 500  (двеста и осемнадесет хиляди и петстотин) лева, в т.ч:
 • Кредитна линия А от Фонда: до 128 915 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин и петнадесет) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 89 585 (осемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

ІІІ. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект ” Обновяване на културна инфраструктура – Зала Нели Божкова”.

 

 1. Предназначение на дълга: – финансиране на проект “Обновяване на културна инфраструктураЗала “Нели Божкова”, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
 2. Стойност на дълга – до 988 800  (деветстотин осемдесет и осем хиляди и осемстотин) лева, в т.ч:
 • Кредитна линия А от Фонда: до 583 392 (петстотин осемдесет и три хиляди триста деветдесет и два) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 405 408 (четиристотин и пет хиляди четиристотин и осем) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
 3. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането ще се проведе на 25март 2021 г. /четвъртък/ от 16.00 часа. Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 01.04.2021 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

loading...