Община Добрич обявява прием на документи за процедурата “Топъл обяд”

0
148
Община град Добрич кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 г., BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и реализиране на дейности по цитираната програма.
Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Топлият обяд ще бъде раздаван на два пункта – разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ №82 и трапезария към Храм „Света Троица“ с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Иван Асен“ №2. Община град Добрич работи в насока за разкриване на още един или два пункта за раздаване на храна.
За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, община идентифицира най-нуждаещите се лица.
В тази връзка Община град Добрич кани гражданите, попадащи в целевите групи, да кандидатстват със Заявления-декларации от 5 до 14 Октомври в приемната на ДСП, която се намира на ул. „Независимост“ №7 /бивш партиен дом/ всеки работен ден от 10: 00 ч. до 16:00 ч.
При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:
Документ за самоличност – за справка;
Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата /за справка/;
Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК;
Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция ”Бюро по труда”.
Телефони за допълнителна информация по проекта:
0884311434 от 10:00 ч. до 16:00 ч. или 058/601 686 от 08:00 до 16:30 ч.