ОБЩИНА ДОБРИЧ: ЗАПОВЕД № 364 ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ДНИ

733

З А П О В Е Д 

364 

гр. Добрич, 16.03. 2020 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-001-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение:

Н А Р Е Ж Д А М: 

Като противоепидемична мярка преустановявам провеждането на приемни дни на Кмет, кметски екип и Главен архитект във връзка с необходимостта от реорганизация на работата на Община град Добрич.

Противоепидемичната мярка по настоящата заповед са в сила до изричната й отмяна.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Ася Кръчмарова – Секретар на Община гр.

Препис от заповедта ми да се връчи на Н-к отдел „ЦУИ” за сведение и изпълнение. 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

loading...