ОБЯВА

Община Добричка търси да назначи

Специалист „Кадастър и регулация“

Кратко описание на длъжността: Обслужване на информационния поток и техническо обслужване свързано с кадастъра, устройственото планиране и строителството на територията на общината. Писмени и устни справки по кадастрални и устройствени планове, вкл. изчертаване и издаване на скици и извадки; обработка на преписки по изменения на ПУП; Проверки на място и контролни измервания.

Допълнителна информация /изисквания и необходими документи/ е обявена на сайта на община Добричка http://www.dobrichka.bg/ и в административната сграда на община Добричка, гр.Добрич, ул.“Независимост“ №20 – стая 115.