П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ,

ЗА КОИТО ОБЩИНА ДОБРИЧКА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закон за общинския дълг и във връзка с Наредба №18 за поемането, обслужването и управлението на общинския дълг, Кметът на Община Добричка кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – ЕАД за финансиране на следните одобрени и вече в процес на изпълнение проекти:

1.Проект „Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“ (ROBG-456), по Програма ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион“.

-Стойност на проекта – 1 476 205,49 лв.

-Цел на проекта – Да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

-Размер на дългосрочния общински дълг – 1 035 000 лв.

-Срок на погасяване – до 24 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР по проект №98699/30.08.2018г.

2.Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добричка” (ROBG-415), по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VA Румъния –България 2014 – 2020 г.

-Стойност на проекта – 1 013 568,14 лв.

-Цел на проекта – Да подобри и да осигури ефективно управление за съвместна намеса при извънредни ситуации в трансграничната зона Кълъраш-Добрич.

-Размер на дългосрочния общински дълг – 892 000 лв.

-Срок на погасяване – до 24 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР по проект №28820/20.02.2019г.

Място и дата на провеждане на обсъждането – 12.11.2019г. /вторник/ от 10,30 ч. в сградата на Община Добричка, зала 108.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на Община Добричка www.dobrichka.bg.

Инж. Тошко Петков

Кмет на Община Добричка

10.10.2019 г.

loading...