П О К А Н А

 

Кметът на община Добричка, град Добрич инж.Тошко Петков

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, читалищни секретари, НПО, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка на

Публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 г. – промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на  община Добричка.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.08.2019 г. от 10,00 ч. в зала 108 на Община Добричка при следния дневен ред:

1.Запознаване на присъстващите с предложената актуализация на бюджета за 2019 г. – промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на  община Добричка.

 1. Обсъждане на актуализацията.

Становища и предложения във връзка с актуализация на бюджета за 2019 г. – промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка могат да се представят писмено в информационния център на общината или на електронен адрес obshtina@dobrichka.bgв тридесетдневенсрокот датата на публикуване на поканата, но не по- късно от 17.00 ч. на 26.08.2019 г.

Мотиви:Във връзка с постъпило искане ВхК- 3590/09.07.2019 г. в община Добричка от председателя  на мюсюлманско настоятелство в село Камен за отпускане на финансови средства за ремонт на джамията (подновяване на покривната конструкция),находяща се в с. Камен е необходимо да се осигурят средства в капиталовия списък на община Добричка за 2019 г. в размер на 23000лв. (Двадесет и три хиляди лева).

В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. с Ваше решение № 1052/06.02.2019 г. е одобрено финансирането на строителен и авторски надзор за преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в размер на 4824 лв. В процеса на изпълнение на сключеното споразумение по проект „Красива България“ при МТСП за финансиране на този обект възникна необходимост от осигуряване на допълнителни средства за авторски и строителен надзор в размер на 11300 лв.(Единадесет хиляди и триста лева).Предстои избор на изпълнител и е необходимо да се осигурят допълнителни средства.

                        Предвид гореизложеното предлагам,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 и 2 от Закона за публични финанси, Добрички общински дава съгласие:

 1. Да се включи нов обект и се допълни финансирането на съществуващия в капиталовия списък на община Добричка за 2019г., както следва:
 • Капиталов трансфер за Мюсюлманско настоятелство с. Камен- за ремонт на покривна конструкция- 23000 лв.;
 • Строителен и авторски надзор за преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция – 11300 лв.;
 1. Да се прехвърли бюджетен кредит от § 9800 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи ” в размер на – 34300 лв., по бюджета на общината, както следва:
  • В дейност „Обредни домове и зали”, в §5503 „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел” – 23 000лв.;
  • В дейност „Домове за възрастни хора с увреждания” – финансиране на делегирана държавна дейност със собствени средства, в §5100 „Основен ремонт” – 11300лв.;
 2. Възлага на кмета последващи законови действия.

            Настоящата покана да сепубликуванаинтернетстраницатанаобщината в раздел „Общински съвет“,раздел „Актуално“ и раздел „Бюджет”

 

Инж. Тошко Петков

Кмет на община Добричка

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 4. БЪЛГАРИТЕ
 5. РИБОЛОВ
 6. ГЮВЕЧ ОТ… ПОЛИТИКА
 7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 8. България – Китай 中国-保加利亚
 9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST