ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 

О Б Я В А

 

За провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти  – собственост на община Добричка за срок от 5/пет/ години на 10.12.2020г./четвъртък/ от 9,30ч. в стая № 108 в административната сграда на община Добричка, както следва:

№ по ред Наименование на обекта Населено място Площ

кв.м.

Начал-

на тръж. цена за месец в

лева, без ДДС

Депозит-

на вноска за участие в лева

1. Гараж в сграда-Здравна служба, построена в УПИ ХІІ, кв.5 Батово 28 28,00 101,00
2. Част от помещение на І – ви етаж  в административно– битова сграда, построена в УПИ V, кв. 14, за монтиране на комбиниран апарат за топли напитки и пакетирани закуски Дончево 1 10,00 36,00
3. Помещение на І-ви етаж в административно – битова сграда построена в УПИ V , кв. 14,

за фризьорски услуги

Дончево 24 24,00 87,00
4. Помещение от склад – клетка №6, построен в УПИ ХII, кв.7 Дончево 230 230,00 828,00
5. Помещение от склад – клетка №7, построен в УПИ ХII, кв.7 Дончево 100 100,00 360,00
6. Помещение с площ 41 кв.м. в сграда, построена в УПИ ХVII-49, кв.5 за магазин Сливенци 41 20,50 74,00
7. Помещение /ляво/ в  сграда кафе-аперитив построена в УПИ ІV-90, кв.19 – за услуги Смолница 21 21,00 76,00

Цената на тръжна документация е 20.00/Двадесет/ лева.

Тръжната документация се купува от стая 109 в административната сграда на общината. Срокът за закупуване на тръжната документация до 17.00ч. на 04.12.2020г. от стая 109, а за подаване на офертата до 17,00ч. на 07.12.2020г. в стая 105 на общината.

Депозит се внася до17,00ч. на 07.12.2020г. по сметка: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF  при Общинска банка гр.Добрич.

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, съвместно с кметовете или кметските наместници на населените места, в които попадат имотите.

 

loading...