Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 

О Б Я В А

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи в границите на населените места /урегулирани  поземлени  имоти/ и лозяв и извън границите на населените места в община Добричка в зала 108 в административната сграда на община Добричка по следния график:

№ поред Населеномясто Датанатърга № поред Населеномясто Датанатърга
1 Бдинци 02.10. – 9,00ч. 22 Одринци 07.10. – 9,00ч.
2 Богдан 07.10. – 9,00ч. 23 Орловамогила 07.10. – 9,00ч.
3 Ведрина 07.10. – 9,00ч. 24 Плачидол 12.10. – 9,00ч.
4 Владимирово 07.10. – 9,00ч. 25 Победа 12.10. – 9,00ч.
5 Воднянци 02.10. – 9,00ч. 26 Подслон 05.10. – 9,00ч.
6 Врачанци 01.10. – 9,00ч. 27 Полк. Иваново 01.10. – 9,00ч.
7 Ген.Колево 08.10. – 9,00ч. 28 Полк.Минково 12.10. – 9,00ч.
8 Гешаново 02.10. – 9,00ч. 29 Полк.Свещарово 12.10. – 9,00ч.
9 Дебрене 09.10. – 9,00ч. 30 Попгригорово 12.10. – 9,00ч.
10 Добрево 08.10. – 9,00ч. 31 Приморци 12.10. – 9,00ч.
11 Долина 07.10. – 9,00ч. 32 Пчелино 12.10. – 9,00ч.
12 Дряновец 05.10. – 9,00ч. 33 Пчелник 01.10. – 9,00ч.
13 Енево 05.10. – 9,00ч. 34 Росеново 08.10. – 9,00ч.
14 Златия 01.10. – 9,00ч. 35 Славеево 09.10. – 9,00ч.
15 Камен 01.10. – 9,00ч. 36 Сливенци 08.10. – 9,00ч.
16 Карапелит 05.10. – 9,00ч. 37 Соколник 09.10. – 9,00ч.
17 Котленци 12.10. – 9,00ч. 38 СтефанКараджа 08.10. – 9,00ч.
18 Крагулево 01.10. – 9,00ч. 39 Стожер 09.10. – 9,00ч.
19 Ловчанци 01.10. – 9,00ч. 40 Тянево 01.10. – 9,00ч.
20 Ломница 08.10. – 9,00ч. 41 Фелд.Дянково 05.10. – 9,00ч.
21 Миладиновци 01.10. – 9,00ч. 42 Черна 01.10. – 9,00ч.

Търгът за земеделски земи в границите на населените места /урегулирани  поземлени  имоти/ ще се проведе на 14.10.2020г. при същия ред и условия.

Цена на тръжна документация 20.00 лв./двадесет лева/.

Стойността на тръжна документация се заплаща в ЦУИ (стая 105) в административната сграда на общината. Срокът за закупуване на тръжната документация е до три работни дни преди обявената дата за провеждане на търга.

В тръжната документация е включена заповедта на Кмета на общината, в която подробно е описан всеки имот, категория, начална тръжна цена и депозит. Същата ще бъде публикувана в сайта на общината.

Документите за участие в търга се завеждат в деловодната система на общината /стая 105/ не по- късно от два работни дни преди датата на провеждане на търга.

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, съвместно с кметовете или кметските наместници на населените места.

За допълнителна информация: Община Добричка, ул.“Независимост“ №20, стая 222, телефон за връзка: 058/600 889 вътр.222.

loading...