О Б Я В А

 

На 05.02.2020г. от 9.30ч. в зала 108 в административната сграда на община

Добричка, ще се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя,  урегулирани поземлени имоти   /УПИ/ и лозе в и извън границите на населените в община Добричка терен за монтаж на контейнер за инсталиране на апаратура за интернет и кабелна телевизия, описани  в Заповед № 53/20.01.2020г. на кмета на общината, публикувана на сайта на общината.

Цена на тръжна документация 20.00 лв./двадесет лева/. Тръжната документация се купува в ЦУИ (стая 105) в административната сграда на общината до 17,00 часа на 03.02.2020г. Внасянето на депозит става  по сметка: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF  при Общинска банка гр.Добрич до 17,00 часа на деня преди датата на търга.

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация.

За допълнителна информация: Община Добричка, ул.“Независимост“ №20, стая 222, телефон за връзка: 058/600 889 вътр.222.

 

 

loading...