О Б Я В А

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка чл.55, ал.1 и чл.111 и чл.112 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения №1198/29.08.2019г.,№1140/27.06.2019г.и №1121/30.05.2019г. на Добрички общински съвет, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване на23.10.2019г. /сряда/ от 9,30 часа в зала № 108 в административната сграда на община Добричка за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

Имот Местонахождение

/населено място/

Площ

кв.м.

Началнатръжна

цена в лева без ДДС

Депозитна

вноска в лева

1. УПИ II-общ., кв.13 Медово 840 2300 230
2. УПИ VIII, кв.9 Одърци 880 5576 558
3. УПИ V, кв.20 Ст. Караджа 3450 32782 3279

Заплащането и получаването на тръжната документация става в стая  №105 в административната сграда на общината до 17.00ч. на 21.10.2019г. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 22.10.2019г. съвместно с кметовете  на  населените места.

Депозитните вноски за участие в търга се внасят в касата на общината (стая № 109), или по сметка IBAN – BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC – SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА гр. ДОБРИЧ до 17.00 часа на 22.10.2019г.

При неявяване на кандидати на 23.10.2019г. и в случай на нередовност на документите на участниците, ще се проведе повторен търг на 30.10.2019г. при същите условия, час и място.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600889, вътр.222

loading...