Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 

О Б Я В А

 

На 09.10.2019г./сряда/ от 9,30ч. в стая № 108 в административната сграда на община Добричка ще се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени в  имоти – собственост на община Добричка за срок от 5/пет/ години и трайни насаждения – орехи за една година 2019г., описани в Заповед №……/…09.2019г. на Кмета на Общината, публикувана на сайта на общината.

Цената на тръжната документация за обекти е 20 /двадесет/ лева, а за трайни насаждения – орехи 10/десет/ лева. Закупуването и получаването на тръжната документация става до 17.00 часа 07.10.2019г. в ЦУИ (стая  №105) в административната сграда на общината.    Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 08.10.2019г. съвместно с кметовете или кметските наместници на  населените места.

Депозитните вноски за участие в търга се внасят по сметка IBAN – BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC – SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА гр. ДОБРИЧ до 17.00 часа на  08.10.2019г.

При неявяване на кандидати на 09.10.2019г. и в случай на нередовност на документите на участниците, ще се проведе повторен търг на 16.10.2019г. при същите условия, час и място.                      Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600889, вътр. 222