Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 

 

На основание чл.112, ал.1 от Наредба №4 на Добрички ОбС, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ,

 

О Б Я В Я В А:

 

1.Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП – „пасище, мера“ от ОПФ в населените места на община Добричка, за срок от 1(една) стопанска година (2019/2020) в зала 102 на общината на 11.09.2019 г. (сряда) от 09.30 ч.

Подробна информация с имоти по землища е публикувана на сайта на община Добричка, както и на информационното табло в сградата на общината.

2.Цена на тръжна документация 20.00 лв./двадесет лева/.

3.Закупуването на тръжна документация и внасянето на депозит се осъществява в касата на община Добричка, или кметствата и селата с км. наместници до 17.00 часа на 09.09.2019г.

4.Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация.

loading...