З А П О В Е Д

№ 1219

град Добрич, 10.09.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия и чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 175 и чл. 182-186 от Изборния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г., както следва:
  • Рекламни тела (афишарки): 

– пред Дом-паметник “Й.Йовков” – 1 брой;

– до бившата Стоматология (ул. ”Отец Паисий”) – 2 броя табла;

– пред бивше кино “Родина” (ул. „Независимост“) – 1 брой;

– пред бивше кино “Добрич” (ул. ”Л. Каравелов”) – 3 броя;

– кръстовище на бул. “25 септември” и бул. „Добруджа” – 2 броя;

– пред жилищен блок при бивш магазин “Млад техник” (бул. ”25 септември” 37) –

1 брой;

– пред МБАЛ – Добрич АД (болницата) – 2 броя;

– пред ЖП гара “Юг” – 1 брой;

– пред жилищен блок “Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;

– ЖК “Дружба 1” (пред КАТ) – 1 брой;

– ЖК “Дружба 1” (пред супермаркет) – 1 брой;

– рекламни табла в ЖК “Дружба 3” (пред търговски комплекс между жилищни блокове № 35 и № 36) – 2 броя;

– ЖК “Добротица” (старо автобусно обръщало) – 2 броя и табло – 1 брой;

– автоспирка ЖК ”Хр.Ботев” (до супермаркета) – 2 броя;

– ЖК “Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок № 31) – 1 брой;

– ЖК “Балик” (по ул. “Орфей” срещу жилищен блок № 21) – 1 брой табло;

– до Драматичен театър “Й. Йовков” – 2 броя.

1.2. Оградни пространства 

– табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;

– табла на оградата на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”. 

  1. Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
  1. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се открива на 27 септември 2019 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 25 октомври 2019 г. В случай на втори тур на изборите за кмет предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00 ч. на деня преди предизборния ден.
  1. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове – 10 юли 2019 г. до началото на предизборната кампания – 27 септември 2019 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигнали за така поставени предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината. 
  1. В срок до 7 (седем) дни след изборния ден, а когато на територията на общината се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ася Кръчмарова – секретар на Община град Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, директорите на дирекции АПИТО и ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати на Общинската избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се постави на външното общинско информационно табло.

/п/ 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

loading...