ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА…

295

Община град Добрич по реда и при спазване на изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 16в, ал.1 и чл.16д, ал.6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл.5 §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, и на основание Заповед № ОКД-10-02-2/09.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич,

О Б Я В Я В А :

Община град Добрич се обръща до всички заинтересовани лица, които  желаят да извършват услуги по обществен превоз на пътници, съгласно възложени маршрутни разписания, както следва:

 1. „Обществен превоз на пътници съгласно възложени маршрутни разписания

„Обществен превоз на пътници по автобусна линия с маршрут: Добрич – Балчик“ по маршрутно разписание №II-1

07.10 – 08.00 Добрич-Балчик – изпълнява се ежедневно

09.30 – 10.30 Добрич-Балчик – изпълнява се ежедневно

10.00 – 13.20 Добрич-Балчик – изпълнява се ежедневно

15.00 – 16.30 Добрич-Балчик – изпълнява се ежедневно

 1. „Обществен превоз на пътници по автобусна линия с маршрут: Добрич – Варна“ по маршрутно разписание №8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208,  8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215

 

06.15 – 08.15- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

06.45 – 08.45- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

07.15 – 09.15- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

07.45 – 09.45- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

10.15 – 12.15- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

10.45 – 12.30- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

11.15 – 12.45- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

11.45 – 13.15- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

13.45 – 15.15- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

14.15 – 15.45- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

14.45 – 16.15- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

16.45 – 18.45- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

17.15 – 19.00- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

17.45 – 19.30- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

18.15 – 20.00- Добрич-Варна -изпълнява се ежедневно

Срокът за договора за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания, който ще се сключи с класирания участник, следва да е от 01.04.2020 г. до датата на сключване на договори с превозвачи, избрани за изпълнители, след проведена процедура за обществена поръчка за възлагане на линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми (квота на Община град Добрич) или до 13.01.2021 г., независимо кое от събитията ще настъпи първо.

 1. Изисквания към участниците:

1. Участникът следва да притежава валиден Лиценз за извършване на международен превоз на пътници – Лиценз на Общността или Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, издаден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица.

2 Участникът да разполага с основни и резервни автобуси:

– За автобусна линия с маршрут Добрич – Балчик: 2 броя основни автобуси и 1 брой резервен автобус;

– За маршрут Добрич – Варна: 6 броя основни автобуси и 2 броя резервни автобуси.

 

Участникът следва да посочи за основните и резервните автобуси: Автобус марка, модел, клас; Регистрационен №; Свидетелство за регистрацияя №; Дата на 1-ва регистрация; Съответствие с екологична категория ЕВРО; Предназначение на автобуса (ОСНОВЕН/РЕЗЕРВЕН). Автобусите да отговарят на изискванията за клас на автобусите, посочени в чл.37, Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта. Предложените от участника автобуси трябва да са включени към лиценза на участника за извършване на превоз на пътници на територията на Република България и да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

 

Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии, съгласно маршрутни разписания:

 

 1. Обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се извършва с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 2. Автобусите да бъдат оборудвани с отоплителна система и климатик, отговарящи на обема на превозното средство.
 3. Курсовете на всяка група автобусни линии включени в съответния маршрут се изпълняват 100%.
 4. За начален пункт за тръгване по автобусните линии, включени в маршрута се приема автогара, гр. Добрич.
 5. Пътниците се снабдяват с билети от билетните гишета на автогарите или собствени билетни центрове и офиси на фирмите.
 6. Участниците трябва да притежават собствен или нает гараж за местодомуване на автобусите, сервизна база или сключен договор за техническо обслужване на автобусите.
 7. За обезпечаване сигурността на пътуващите граждани и спазването на маршрутните разписания е необходимо участниците да разполагат с правоспособни лица за извършване на предпътен технически преглед на автобусите и предпътен медицински преглед на водачите на превозни средства.
 8. Водачите на автобусите от всички автобусни линии за превоз на пътници да отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 / 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили , чл.18 от Наредба № 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата.
 9. Водачите на автомобилите, осъществяващи обществен превоз на пътници са длъжни:
 • да извършват превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание;
 • да спират на определените в маршрутно разписание автогари и автоспирки;
 • да не извършват превоз по автобусна линия, за която няма валидно маршрутно разписание и договор;
 • да не извършват превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз.

 

 1. Класиране на участниците

Класирането на офертите ще се извърши на база получена „Комплексна оценка” (КО).

 

Показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Показател – П

(Наименование)

Символно

значение

Максимален брой точки Относителна тежест в КО
1. Възраст на автобусния парк – П1 ВАП 100 50 %
2. Екологичност на превозните средства – П2 ЕПС 100 50 %

 

1 . Показател – П 1 „ВЪЗРАСТ НА АВТОБУСНИЯ ПАРК” – (ВАП)

Показателят отчита средната възраст на автобусите (основни и резервни автобуси), предложени от участника за изпълнение на поръчката.

Максимален брой точки по този показател е 100 точки, а относителната тежест е 50%. Оценява се възрастта на автобусите (основни и резервни автобуси), предложени от участника за изпълнение на поръчката.

Определянето на възрастта е от датата на първоначалната регистрация, до датата определена като краен срок за подаване на оферти. При изчисление на възрастта на конкретен автобус се отчита пълната година.

Показателят ВАПп се изчислява като средноаритметична величина на сумата от годините на изискващия се от възложителя брой автобуси.

ВАПn =∑(ВА1+ВА2+ВА3+ВА4+ВА5+ВА6+…+Вm) / m

където:

ВАП – е възраст на автобусния парк

n – е пореден номер на участника

ВА – е възраст на автобуса

m – е пореден номер на автобус/ брой на автобусите

Оценките се изчисляват по формулата:

П1 = (ВАПmin / ВАПn) х 100 = брой точки

където:

ВАПmin – изчислената средна аритметична минимална възраст на автобусния парк, предложен от участник

ВАПn – изчислена средноаритметична възраст на автобусния парк на n- тия участник, допуснат до оценка на офертите

 

 1. Показател – П 2 „ЕКОЛОГИЧНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА” – (ЕПС)

Оценява се стандарта за екологичност на автобусите (основни и резервни автобуси), предложени от участника за изпълнение на поръчката.

Максимален брой точки по този показател 100 точки, относителна тежест – 50 %.

ЕПСn се изчислява като средноаритметична величина от точките за екологичност, съобразно декларираните от участника екологична категория на всеки автобус, а именно:

Стандарт за  екологичност на превозните средства Брой точки, присъждани за автобус (ЕОА)
EURO 6 7
EURO 5 5
EURO 4 3
EURO 3 или по-нисък 1

 

Формула за изчисление на ЕПСn

ЕПСn = ∑ (ЕОА1 + ЕОА2 + ЕОА3 + ЕОА4 + ЕОА5 + ЕОА6 +        +ЕОАm) / m

където:

ЕПС – е екологичност на превозните средства

n – е пореден номер на участника

ЕОА – е екологична оценка на автобуса

m – е пореден номер на автобуса/ брой на автобусите

 

Оценките се изчисляват по формулата:

П2 = (ЕПСn / ЕПС max ) х 100 = брой точки

където:

ЕПСn – средноаритметичната оценка на екологична категория на n-тия участник

ЕПСmax – максимална оценка на екологична категория на участник

 

 1. „Комплексна оценка” (КО):

 

Изчисляването на комплексната оценка на всеки участник е по следната формула:

КОn= П1n х 50 % + П2n х 50 %

 

 

III. Място за подаване на документи:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник в Община град Добрич, ул. „България“ №12, „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

 

 1. Краен срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 17.02.2020 г.