О  Б  Я  В  А 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ 35-16/26.06.2018 г., 41-13/27.11.2018 г., 45-20/29.01.2019 г., 46-21/26.02.2019 г., 46-23/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 17.04.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ

 

І. ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

№ по ред  

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м. Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

 

Срок за отдаванe (години)
1. Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

13,30

 

 

123,96

 

 

371,88

 

 

10

2. Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

15,50

 

 

144,46

 

 

433,38

 

 

10

3. Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

16,00

 

 

149,12

 

 

447,36

 

 

10

4. Кабинет 215 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

15,50

 

 

144,46

 

 

433,38

 

 

10

5. Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

15,50

 

 

144,46

 

 

433,38

 

 

10

6. Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

32,00

 

 

298,24

 

 

894.72

 

 

10

7. Кабинет 403 и кабинет 402 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за зъботехническа лаборатория  

 

 

14,88

14,40

 

 

 

138,68

31,39

 

 

 

416.04

94,17

 

 

 

 

10

8. Кабинет 212 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

16,00

 

 

149,12

 

 

447,36

 

 

10

9. Склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)  

 

 

 

35,40

 

 

 

 

397,19

 

 

 

 

1 191,57

 

 

 

 

10

10. Помещение № 3 на І-ви етаж (в дясно от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за валутно бюро  

 

 

 

 

8,70

 

 

 

 

 

216,20

 

 

 

 

 

648,60

 

 

 

 

 

10

11. Помещение № 4 на І-ви етаж (в дясно от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за търговия  

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

 

112,20

 

 

 

 

 

336,60

 

 

 

 

 

10

12. Помещение № 5 на І-ви етаж (в ляво от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за офис за административни услуги  

 

 

 

 

12,00

 

 

 

 

 

111,84

 

 

 

 

 

335,52

 

 

 

 

 

10

13. Терен до централния вход на сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) за поставяне на автомат за топли напитки  

 

 

 

2,50

 

 

 

 

104,86

 

 

 

 

314,58

 

 

 

 

10

14. Тъкачница в АЕМО „Стария Добрич“, при запазване на предназначението – „Тъкачница“  

 

32,14

 

 

70,06

 

 

210,18

 

 

5

15. Помещение № 3 на втори етаж в сграда на ул. „Агликина поляна“ № 19, за търговия  

42,16

 

201,95

 

605,85

 

10

16. Помещение по ул. Суха река и пресечката с ул. Вардар, за услуги  

25,70

 

41,89

 

125,67

 

10

 

ІІ. МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ:

№ по ред  

Наименование и предназначение

на имота

Площ кв. м. Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева Срок за отдаванe (години)
1. Общинско място в ПИ 72624.621.63, в разделителната ивица, по бул. „25-ти септември”, срещу „Туристическата спалня“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен  

 

 

 

12,00

 

 

 

 

245,64

 

 

 

 

736,92

 

 

 

 

10

 

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 01.04.2019 година до 17.00 часа на 15.04.2019 година.

Оглед на обектите от 01.04.2019 година до 15.04.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 16.04.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел.058/600 030 – Светла Георгиева –  старши експерт в дирекция «Общинска собственост» в Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

loading...