О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 14, АЛ. 2 и АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 19, И ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ: №№ 47-8/26.03.2019 г., 47-10/26.03.2019 г., 47-11/26.03.2019 г., 47-12/26.03.2019 г. И 49-16/28.05.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 02.07.2019 ГОДИНА ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В АЕМО ”СТАРИЯ ДОБРИЧ”, ГРАД ДОБРИЧ

 

№ по ред  

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м. Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

Депозит за участие

лева

Срок за отдаванe (години)
1 ”Златарска работилница” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение: ”Златарска работилница” 31,05 67,69 лв. 203,07 лв. 5 г.
2 ”Щампаджийница” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение: ”Щампаджийница” 16,15 35,21 лв. 105,63 лв. 5 г.
3 ”Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение: ”Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” 32,40 70,63 лв. 211,89 лв. 5 г.
4 Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”: за занаятчийска работилница на малките майстори 33,60 73,25 лв. 219,75 лв. 5 г.
5 “         Кожухарска работилница” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение:  ”Кожухарска работилница” 30,85 67,25 201,75 лв. 5 г.

 

          Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място ”Общинска собственост” в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 14.06.2019 г. до 17:00 часа на 28.06.2019 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 14.06.2019 г. до 28.06.2019 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 01.07.2019 г. в касата на Община град Добрич. или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел: центр. 058/600 001, вътр. 232 – Елка Демирова – гл. специалист в дирекция “Общинска собственост”.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич