О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИE№34-23 /29.05.2018г.,51-29/30.07.2019 г.. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 02.09.2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред Наименование и предназначение на имотите Площ кв. м. Начална тръжна цена на месец (без ДДС)  Депозитна вноска лева Срок за отдаване (години)
1. Помещение за офис № 23 по бул.”25 –ти септември”10 15 139.86 419.58 10
2. Помещение  за офис № 33 по бул.”25-ти септември”10 15 139.86 419.58 10
3. Помещение за офис № 34 по бул.”25-ти септември”10 10 93.24 279.72 10
4. Помещение за офис  № 35 по бул.”25-ти септември” 10 9.40 87.64 262.94 10
5. Помещение за офис № 36 по бул.”25-ти септември”10 12.80 119.35 358.05 10
6. Помещение за офис № 39 по бул.”25-ти септември”10 15 139.85 419.58 10
7. Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор” 337 588.94 1766.82 10
8. Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор” 92 160.78 482.34 10
9. Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор” 60 104.86 314.58 10
10. Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор” 26.79 46.82 140.46 10
11. Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор” 31.49 55.03 165.09        10

 

12. Помещение за търговия по бул.”25-ти септември”13 68 762.96 2288.88       10

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 15.08.2019 година до 17.00 часа на 30.08.2019 година.

Оглед на обектите от 15.08.2019 година до 30.08.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 30.08.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604 405 и  тел.0882 429 468 -Мария Иванова– ОП”Спортни имоти” гр.Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич