ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ: ЗАПОВЕД

0
1221

З А П О В Е Д

№ 459

град Добрич, 11.04.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 82-ЕП от 07.04.2019 г. на Централната избирателна комисия и чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 175 и чл. 182-186 от Изборния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

1.1. Рекламни тела (афишарки):

– пред Дом-паметник “Й.Йовков” – 1 брой;

– до бившата Стоматология (ул. ”Отец Паисий”) – 2 броя табла;

– пред бивше кино “Родина” (ул. „Независимост“) – 1 брой;

– пред бивше кино “Добрич” (ул. ”Л. Каравелов”) – 3 броя;

– кръстовище на бул. “25 септември” и бул. „Добруджа” – 2 броя;

– пред жилищен блок при бивш магазин “Млад техник” (бул. ”25 септември” 37) –

1 брой;

– пред МБАЛ – Добрич АД (болницата) – 2 броя;

– пред ЖП гара “Юг” – 1 брой;

– пред жилищен блок “Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;

– ЖК “Дружба 1” (пред КАТ) – 1 брой;

– ЖК “Дружба 1” (пред супермаркет) – 1 брой;

– рекламни табла в ЖК “Дружба 3” (пред търговски комплекс между жилищни блокове № 35 и № 36) – 2 броя;

– ЖК “Добротица” (старо автобусно обръщало) – 2 броя и табло – 1 брой;

– автоспирка ЖК ”Хр.Ботев” (до супермаркета) – 2 броя;

– ЖК “Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок № 31) – 1 брой;

– ЖК “Балик” (по ул. “Орфей” срещу жилищен блок № 21) – 1 брой табло;

– до Драматичен театър “Й. Йовков” – 2 броя.

1.2. Оградни пространства

– табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;

– табла на оградата на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”.

  1. Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
  1. Предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се открива на 26 април 2019 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 24 май 2019 г.
  1. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 19 март 2019 г. до началото на предизборната кампания – 26 април 2019 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигнали за поставени предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се подават до Кмета на общината. 
  1. В срок до 7 дни след изборния ден (2 юни 2019 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ася Кръчмарова, секретар на Община град Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, директорите на дирекции АПИТО и ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати на Районната избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се постави на външното общинско информационно табло.

/п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич