З А П О В Е Д  727

гр. Добрич, 31.05. 2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.,  Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г., Заповед № РД-01-375/27.05.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България 

Н А Р Е Ж Д А М:           

  1. 1. До 31.07.2021г. в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
  2. До 31.07.2021г. клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич продължават работата си, при спазване на мерките от съгласувания с РЗИ Добрич план за работа на клуба на пенсионера в условията COVID-19.
  3. До 31.07.2021г. настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

Отменям своя Заповед № 670/19.05.2021г.

Настоящата заповед влиза в сила от 01.06.2021 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Пенчо Керванов – Заместник- кмет „УТ“ при Община град Добрич.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич, да се разгласи чрез средствата за масова информация и да се изпрати по служебна електронна поща на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.  

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

loading...