О    Б     Я    В    А

 

На основание Заповед № 827/28.08.2019г. на Кмета на Община Генерал Тошево,  чл.14 и чл. 35 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения №4-13/07.06.2019г., №4-15/07.06.2019г., №5-6/06.08.2019г., №5-7/06.08.2019г.  на Общински съвет Генерал Тошево, е ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:

  1. За продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

 

 

Местонахождение

на ПИ №…..

Кв. м. АОС №…, вп. под №…., том …, ……….г. Данъчна оценка/ лв. Начална тръжна цена/ лв.
1. с. Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №XIII-65 в кв.20   1 040 №4383/28.06.2019 г., вх.рег.№1840 от 04.07.2019г., акт №15, т.IV 2 171.50 2 600.00
2. с. Йовково – дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 34045.501.177      503 №4289/23.01.2019г., вх.рег.№181, акт №44, том I, вписан на 39.01.2019г. 953.70 1 258.00
3 с. Йовково – дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 34045.501.178   1 693 №4288/23.01.2019г., вх.рег.№180, акт №43, том I, вписан на 29.01.2019г. 3 209.90 4 233.00
4. с. Чернооково – дворно място, представляващо УПИ №XXII-общ, кв.15   1 751 №61/30.10.1997г., вх. рег. №3533, акт №71, том VII, вписан на 27.06.2005г. 3 758.40 4 605.00

 

  1. За отдаване под наем, за срок – 5години, на следните недвижими имоти –  общинска собственост:

 

Местонахождение на имота Площ

кв.м

Начална месечна наемна цена / лева
1. Гр. Генерал Тошево –  терен за поставяне на павилион до УПИ №I-автогара в кв.84 по ПУП на града  

10

 

13.00

2. Гр. Генерал Тошево – терен за поставяне на павилион до УПИ №II-пазар в кв.83 по ПУП на града  

14.60

 

19.00

 

 

 

       Публичният търг ще се проведе на 16.09.2019г. от 14.00 часа в административната сграда на община Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 в зала»Дора Габе»,  на третия етаж.

Тръжна документация за имоти, обявени за  продажба, се получава в стая 411,  срещу 20.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево до 12.00 часа на 13.09.2019г.

Тръжна документация за имоти, обявени за  отдаване под наем, се получава в стая 411,  срещу 5.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево до 12.00 часа на 13.09.2019г.

Депозит за участие  в размер на 10% от  цената на имота се внася в касата, находяща се на I етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.

Депозит и заявки за участие се приемат до 15.00 часа на 13.09.2019г.

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

 

loading...