О    Б     Я    В    А 

На основание Заповед № 672/04.07.2019г. на Кмета на Община Генерал Тошево, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Решение № 9-4/27.10.2016г.  на Общински съвет Генерал Тошево, е ОТКРИТА процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под   наем  за срок от 2.5г.(две години и половина) помещение, находящо се  в здравната служба, както следва:

 

Местонахождение на имота     Площ/

     кв.м

Начална месечна наемна

цена / лева

1. с. Пчеларово  – лекарски   кабинет в сградата

на Здравна служба,  находяща се в

УПИ № I-179  в  кв.48

по ПУП на селото

 

30

 

30.00

 

   

Конкурсът ще се  проведе в сградата на Общинска администрация, в гр.Генерал Тошево  ул. „В.Априлов” № 5,  в залата «Дора Габе»  на III-тия етаж   на 24.07.2019г./сряда/ от 9.00часа.

  1. Конкурсните книжа се закупуват в касата на Общината, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 /пет/ лв   до 12.00 часа  на  22.07.2019г.
  2. Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал Тошево ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 12.00 часа на 23.07.2019г. включително.
  3. Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена в  касата на Общината, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или   по IBAN сметка на Община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД офис Ген.Тошево.

           Критерий за оценка на офертите  –  най–високата  предложена цена.

За допълнителна информация: отдел  „Собственост и стопански дейности”  при Община Ген. Тошево, ул. В.Априлов  № 5, стаи 408 и 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39. 

Община Генерал Тошево

loading...