Община Балчик обяви началото на данъчната кампания.

0
145

Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства за 2023 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто, информира данъкоплатците Община Балчик.

Патентният данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие – до 31 януари; за второ – до 30 април; за трето – до края на юли, а за четвъртото тримесечие – до 31 октомври 2023 г. На предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто, уточняват от данъчното.

От администрацията припомнят, че срокът за внасяне на туристическия налог е до 15-о число на месеца, следващ този, през който са предоставени нощувките.

Задълженията може да бъдат платени в брой или с банкова карта на ПОС терминал – на касата на отдел „Общинска данъчна служба”, както и онлайн, чрез виртуален ПОС терминал през сайта на Община Балчик, посредством клиентски идентификационен номер. Плащанията са възможни и чрез пощенски запис или с платежно нареждане по сметка на Общината.

Информация за вида и размера на данъчните си задължения всеки може да получи онлайн на сайта на Общината, както и на място.  Повече информация: на обявените телефони 0579 71073; 0579 71066; 0579 7 10 89.