С по­пъл­ва­не­то на фор­му­ляр-ан­ке­та т.г. жители­те на об­щи­на Бал­чик мо­гат да учас­тват в със­та­вя­не­то на сбор­ния об­щин­ски бюд­жет за 2021 год. Фи­нан­со­вият план е обя­вен на об­щин­ския сайт balchik.bg, в сек­ция Ико­но­ми­ка/Бюд­жет.

Проек­то­рам­ка­та е 26,786 млн.лв, от които собствените приходи са 12 милиона лева. Спрямо началния план за 2020-а тазгодишният е с около 800 хиляди по-малко. За община Балчик миналата година за­вър­шва с от­чет 23 ми­лио­на.

За из­пъл­не­ние на прог­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­риз­ма за но­ва­та го­ди­на се за­ла­гат 1,5 млн. лв., кол­ко­то са и очак­ва­ни­те пос­тъп­ле­ния от ту­рис­ти­чес­кия да­нък. По то­ва пе­ро м.г. са вне­се­ни 733 хи­ля­ди ле­ва при пла­ни­ра­ни два ми­лио­на в на­ча­ло­то на го­ди­на­та и ак­туа­ли­зи­ра­ни след ко­ро­на­ля­то­то на един ми­лион.

По фун­кция „Кул­ту­ра и ре­ли­гиоз­ни дей­нос­ти“ се за­ла­гат 1,787 млн.лв., тук вли­зат около половин милион за спорт и бли­зо 700 хи­ля­ди за чи­та­ли­ща­та; за бла­гоус­троя­ва­не се пред­ла­гат 4,526 млн.лв., от кои­то по-голямата част са за дейност чистота, 330 хи­ля­ди ле­ва – ин­вес­ти­ции в улич­на­та мре­жа, 370 хи­ля­ди за улич­но ос­вет­ле­ние. Във фун­кция “Ико­но­ми­чес­ки дей­нос­ти” (4,3 млн.лв.) 2,4 млн.лв. се заделят за под­дър­жа­не и из­граж­да­не на пъ­ти­ща. В нап­рав­ле­ние “Здра­вео­паз­ва­не” са за­пи­са­ни 1,154 млн.лв., 800 хи­л. от кои­то са за МБАЛ – Бал­чик. За из­дръж­ка на „Об­ра­зо­ва­ние­то“ са пла­ни­ра­ни почти 10 милиона; за “Со­циал­ни дей­нос­ти” – 1,3 млн.лв., за ад­ми­нис­тра­ция­та – близо 2,8 млн.лв., съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

До 10 фев­руа­ри заин­те­ре­со­ва­ни­те мо­гат да пред­ста­вят свои­те пред­ло­же­нияна елек­трон­на­та по­ща наОбщината mayor@balchik.bgили в ин­фор­ма­цион­ния цен­тър на ад­ми­нис­тра­ция­та.

 

 

loading...