Обучителен семинар за библиотекари от областта

0
241

Стартираха дейностите на библиотеката в изпълнение на проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – усъвършенстване и достъп до ресурси и услуги, съхраняване на местната идентичност, подкрепа на професионалното и личностно развитие на гражданите на областта“ към Министерството на културата, на стойност 8760.00 лв. Проектът цели усъвършенстване на библиотечно-информационното обслужване на библиотеките в областта и достъпа до ресурси чрез внедряване на нови технологии за създаване и предоставяне на регионално е-съдържание, в помощ на професионалното и личностно развитие на гражданите.

На 29 сертември 2022 г. в библиотеката се проведе обучителен семинар за повишаване на професионалната квалификация на 13 библиотекари от град Добрич и областта – НЧ “Свобода -1897 г.”, с. Гурково, община Балчик; библиотеките от община Добричка: НЧ “Димитър Минчев -1896”, с. Паскалево; НЧ “Стефан Караджа – 1942 г.”, с. Смолница; НЧ “Никола Йонков Вапцаров – 1941 г.”, с. Стефаново; НЧ “Св.Св.Кирил и Методий – 1942 г.”, с. Бенковски; НЧ “Просвета – 1940 г.”, с. Царевец; НЧ “Просвета – 1940 г.”, с. Плачи дол; НЧ “Д-р Йосиф Йосифов-1884”, с. Карапелит; НЧ “Напредък – 1942 г.”, с. Дончево; НЧ “Георги Сава Раковски – 1920 г.”, с. Златия; НЧ “Свобода – 1940”, с. Стожер; НЧ “Български искрици – 2016” и НЧ “Пробуда – 1939 г.” гр. Добрич.

Организирано в две работни сесии, обучението включваше темите: Нормативна уредба на библиотечната дейност, Комплектуване, придобиване и организация на библиотечните фондове, Каталогизация на библиотечни документи, Регистрация в Регистъра на обществените библиотеки, Кандидатстване в проекти към Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

Обучители бяха библиотекари от регионалната библиотека с опит в професията и преподаването. Проведеното обучение съдейства за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от обществени библиотеки от област Добрич, надгражда техните знания и умения за ефективно и бързо обслужване на потребителите. Целта на обучението е да подпомага библиотекарите от обществените библиотеки в обслужването на гражданите и в утвърждаването на обществените библиотеки сред местната общност.

В края на обучението, в обратна връзка участниците споделиха удовлетворение от темите и получените нови знания, от възможността за надграждане на уменията им за работа с библиотечни документи, от споделените добри практики, както и от приятното и ползотворно общуване с колеги.

Регионална библиотека „Дора Габе“ се развива като място за учене през целия живот, организира и провежда обучения, семинари за различни целеви групи, за библиотекари и граждани. Като експертно-консултантски и методичен център за обществените библиотеки от област Добрич, организираните обучения за библиотекарите от региона са ежегодни и се осъществяват с подкрепата на Министерството на културата.