Кметът на Добрич Йордан Йорданов внася на предстоящата на 30 март 2021 г. сесия на Общински съвет град Добрич предложение за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Проектът предвижда във филиала да се провежда обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания и на европейските и световни стандарти с придобиване на общообразователно.квалификационна степен „бакалавър“ и възможност за практикуване при условията на болничната помощ.

„Данните на НСИ, както и анализите на РЗИ за здравно-демографското състояние на жителите на региона показват трайни тенденции към застаряване на населението и увеличаване на неговата заболеваемост. Това неминуемо води до нарастване необходимостта от медицински и социални услуги, респективно от все повече лекари, социални работници и особено от специалисти по здравни грижи за лечебните заведения, детските ясли и здравните кабинети в образователните институции. Тази необходимост става още по-голяма предвид факта, че много от специалистите по здравни грижи, които работят на територията на общината, са в пред и надпенсионна възраст.

Идеята за създаването на такъв филиал се подкрепя и от добричката общественост. Проведените анкети показват, че зад тази идея стоят 811 граждани и 482 здравни специалисти, както и много съсловни организации, асоциации, здравни институции  на територията на Община град Добрич

Изграждането на филиал към структурата на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна в Добрич биха създали условия за регионален и международен студентски обмен, за взаимодействие между научния здравен потенциал, което ще издигне престижа на град Добрич в сферата на обществено-здравните науки.

loading...