Във връзка с нарасналия обществен интерес по повод продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в село Кранево, публикуваме хронология и фактология на сделката

 

„В сутрешния блок на телевизия БТВ „Тази сутрин“ на 22.02.2019 г. от 07:38-07:49 ч. от лидера на партия „Воля“ Веселин Марешки бяха изнесени неверни твърдения за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в село Кранево. В тази връзка, като областен управител на област Добрич считам за необходимо да запозная обществеността с фактите и да коригирам умишлено изкривената информация“, заявява областният управител Красимир Кирилов.

Законът за държавната собственост и Правилника за прилагането му ясно разписват начина, реда и правомощията за управление и разпореждане с имоти собственост на държавата. Съгласно чл. 44 (2) от Закона за държавна собственост продажбата на имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка до 10 000 лева, се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда, определен в закона и Правилника за прилагане на Закона.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като областен управител съм упражнил разписаните ми правомощия – продажба на имот държавна собственост.

В горепосочения нормативен акт, в чл. 88 (Изм. – ДВ, бр.31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2010 г., в сила от 03.09.2010 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 21.02.2014 г.) е указано: „При провеждане на търгове за продажба на имоти – държавна собственост, първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансова стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто“.

Водейки се от Закона и Правилника за прилагането му, към момента на обявяване на имота за продажба е извадена от Агенцията по кадастър скица на имота и бе направена актуална данъчна оценка. След нейното завишаване с 10 на сто бе публикувана обява за продажба с начална тръжна цена на сайта на Областна администрация Добрич – http://www.dobrich.government.bg/newslist.php?sid=2, като конкретно обявата е на следния е-адрес: http://www.dobrich.government.bg/news.php?id=3199. Обявлението за търга бе отпечатано в два национални ежедневника, каквото е изискването на чл. 44 (1) – „Условията на търга се публикуват поне в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на съответната администрация най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове – най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие“. Обявлението за търга бе публикувано в броевете на вестниците „Труд“ и „Монитор“ от 16 ноември 2018 г. Обявата за търга бе публикувана на 19 ноември 2018 г. и в броевете на двата регионални всекидневника – „Добруджанска трибуна“ и „Нова добруджанска трибуна“. Според изискванията на нормативната уредба оферти се подаваха в рамките на месец. Две бяха подадените оферти за имота, обект на търга. По надлежния ред със заповед бе назначена комисия, която след отваряне на офертите определя печеливш – това е участникът, предложил по-висока цена.

Участниците се уведомяват за крайния резултат, след което се изчаква законно установения срок от 14 дни – за обжалване на резултата от търга, и заповедта се публикува на интернет страницата на администрацията – http://www.dobrich.government.bg/news.php?id=3236, както и се изнася на информационното табло в сградата.

Що се отнася до твърденията, че въпросният терен е „на първа линия“, това всеки жител на област Добрич може да провери. В приложената скица на имота е видно, че се касае за терен в началото на курортното село в непосредствена близост до бензиностанция на входа на с. Кранево.

Приложение:

  1. Копия от публикации в национални ежедневници
  2. Копия от публикации в регионални всекидневници
  3. Копие от скица на имота
  4. Копие от данъчна оценка
  5. Копие от нормативните актове, уреждащи разпореждането с имоти държавна собственост.

Dokumenti

Dokumenti_tyrg