ЗАПОВЕД

№ РД-04- 63 / 26. 06 .2019г.

 

На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка със Заповед № РД 46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.33 от 19.04.2019 г. и съгласие от Министъра на земеделието, храните и горите за провеждане на Първа тръжна сесия, постъпило с вх. № РД-12-1-10-1/26.06.2019г. /изх. №66-1508/25.06.2019г./

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2019/2020 година, както следва:

 • За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури – описани в приложение №1;
 • За отдаване под аренда за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, на свободни земеделски земи с негодни за обработване части – описани в приложение №2;
 • За отдаване под наем на свободни земеделски земи за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури – описани в приложение № 3.

ІІ. Обект на търга са земите от ДПФ в Област Добрич, подробно описани в гореизброените приложения – представляващи неразделна част от настоящата заповед, по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, площ, категория, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена, депозит за участие в търга.

III. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Закона за търговския регистър, които отговарят на условията, посочени в чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, а именно:

 1. са регистрирани като земеделски стопани;
 2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /Изискването се отнася за управителите или за членове на управителните органи на кандидата/;
 3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 4. не се намират в ликвидация;
 5. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
 6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ, поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
 7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията по т.5,6.
 8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост.
 9. нямат парични задължения към държавата.

Обстоятелствата, установяващи правото за участие в тръжната процедура се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция “Земеделие”, а обстоятелствата:

 • Не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
 • нямат качеството на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 5 и 6 от Раздел III;
 • сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;
 • нямат парични задължения към държавата.

се удостоверяват с декларация.

 1. I Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със заповед № РД 46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Размерът на депозита за участие в търга за земеделските земи за отглеждане на едногодишни полски култури – в размер на 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота /и за наем и за аренда/;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО.

ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ДЕПОЗИТЪТ Е ВНЕСЕН ПО ГОРЕПОСОЧЕНАТА СМЕТКА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ИЗВЛЕЧЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАВЕРЕНО ОТ СЪОТВЕТНАТА БАНКА!

 1. Условия за плащане на цената

Плащанията на арендната вноска се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при условия, определени със Заповед № РД 46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и одобрените образци на тръжни документи, както следва:

 1. За отдаване под АРЕНДА за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, 50% от годишната арендна вноска се заплаща авансово при сключване на договора и не по – късно от 1 октомври на всяка следваща стопанска година. За останалите 50 % от дължимата вноска се подписва запис на заповед при сключване на договора и в началото на всяка следваща стопанска година – с падеж – 01 /тридесет и първи януари/ на текущата стопанска година..

След заплащане на дължимите суми арендодателят е длъжен да представи в ОД „Земеделе“ гр. Добрич оригинал или заверено копие на платежния документ.

За първата 2019/2020 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ дължи арендно плащане само за частта от арендувания имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За останалата част от площта на имота, попадаща извън допустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата стопанска година не се дължи.

                2.За отдаване под НАЕМ за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури, дължимата наемна вноска се заплаща в пълен размер при подписване на договора;

 1. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №103, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 27.06.2019г. до 26.07.2019 г. включително.

VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №103, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 27.06.2019г. до 26.07.2019 г. включително.

След 17:00 ч на 26.07.2019г. ще се приемат документи за участие в търга на лица, които към 17 часа са вписани в нарочен списък, относно присъствието им пред ст.103 на ОД „Земеделие” Добрич за входиране на офертите им.

VIII. Информация за земите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие– за земите, обект на търга на територията на съответната община и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич – http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

IХ. Търгът:

 • За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури – описани в приложение №1
 • За отдаване под аренда за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, на свободни земеделски земи с негодни за обработване части – описани в приложение №2
 • За отдаване под наем на свободни земеделски земи за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури – описани в приложение № 3.

Ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица, при следния график:

 1. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община Шабла, Каварна, Балчик – 01.08.2019 год. от 9,30 часа до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./;
 2. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община Ген. Тошево02.08.2019год. и  05.08.2019год. от 9,30 часа до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./;
 3. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури / наем и аренда / за земите на територията на Община Тервел 06.08.2019 год. и 07.08.2019г. от 9,30 часа. до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./
 4. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури / наем и аренда / за земите на територията на Община Крушари– 08.08.2019г. и 09.08.2019г. от 9,30 часа. до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./;
 5. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община гр. Добрич и Община Добричка12.08.2019г. от 9,30 часа. до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./;
 6. X. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

 

ХI. Утвърждавам Тръжните условия за участие в търга, представляващи неразделна част от настоящата заповед. Тръжните условия и списъците с имотите да се обявят на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “ гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

ХІI. Тръжната комисия се състои от председател и трима редовни члена и от резервни членове. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.

ХІІI. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “ гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД “Земеделие”

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я

за провеждане на Първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Добрич за стопанската 2019-2020 г., съгласно Заповед № РД 46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, одобрени със Заповед № РД-04- 63/ 26.06.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Добрич и

 

Раздел първи

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

                Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за търговския регистър, които:

 1. са регистрирани като земеделски стопани;
 2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност (отнася се за управителите или за членове на управителните органи на кандидата);
 3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 4. не се намират в ликвидация;
 5. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
 6. нямат прекратени договори за ползване на земи от Държавния поземлен фонд поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
 7. 7. нямат качеството на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 5 и 6;
 8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;
 9. нямат парични задължения към държавата.

Обстоятелствата от т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция “Земеделие”, а обстоятелствата по т. 2, т. 7, т. 8 и т. 9 се удостоверяват с декларация.

Не се допускат до участие в търга лица, които не отговарят на горепосочените изисквания, както и оферти, които не са придружени с документите, посочени в Раздел втори. Други основания за декласиране са: недостатъчност на депозита или липса на бордеро за внесен депозит за всеки имот поотделно; предложена цена, пониска от началната тръжна цена.

ВНИМАНИЕ!

НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ НЕ ЯВИЛИ СЕ ИЛИ  НЕ ИЗПРАТИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ НА ТЪРГА .

ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА В ЛЕВОВЕ НА ДЕКАР, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВА В ЦЕЛИ ЛЕВОВЕ .

Раздел втори

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

Кандидатите за участие в търга представят:

 1. заявление-оферта за участие по образец;
 2. банково бордеро за внесен депозит;
 3. декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и ;
 4. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

 

Документите по т.1, т.2 и т.3  се представят в оригинал и се:

 • подписват /за физическите лица/
 • подписват и подпечатват /за еднолични търговци и юридически лица/.

Документът по т.4 може да бъде представен в препис, заверени от кандидата.

Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по т.1 /заявление-оферта за участие по образец/ и т.2 /банково бордеро за внесен депозит/ за всеки имот поотделно. Всички заявления – оферти за имотите за съответното землище, ведно с останалите документи се депозират в един запечатан плик. Документите за участие в търга се приемат в Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич. Те се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция “Земеделие ” гр. Добрич с указанието:

 • “за участие в търг за отдаване под аренда за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, за община ……………” /посочва се само общината/.
 • “за участие в търг за отдаване под наем за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури, за община ……………” /посочва се само общината//.

Пликовете се завеждат в отделен входящ дневник с отбелязване името на кандидата, ЕИК на търговеца, и данни за извършване на служебните проверки, а на приносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и часа на приемане на документите.

Предложената в заявлението-оферта цена в цели левове на декар трябва да бъде изписана с цифри и с думи за всеки номер имот – обект на търга. При различие е валидно изписването с думи.

Участниците в търга нямат право да правят допълнения и изменения в документите за участие в търга, след като те са представени в Областна дирекция “Земеделие ” гр. Добрич.

Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените оферти.

Документи за участие, представени след изтичането на определения срок или в незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат.

Документите за участие в търга се приемат в срока по т.VІІ от Заповед № РД-04-63/26.06.2019г. на Директора на ОД ”Земеделие” гр. Добрич.

Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Раздел трети

ТРЪЖНА КОМИСИЯ

Тръжната комисия се състои от председател, трима редовни членове и резервни членове. Член на комисията не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в търга или с членове на неговите управителни или контролни органи, за което представя декларация на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Добрич.

Съставът на тръжната комисия за всяка община се определя със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Добрич след изтичането на срока за подаване на документи за участие.

Раздел четвърти

ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица на тръжната сесия е задължително, като при неявяване или неизпращане на представител предложението за участие не се разглежда.

В деня и часа, определени за провеждането на тръжната сесия, председателят на комисията в присъствие на кандидатите проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите чрез попълване на присъствен лист /в случай, че се налага удължаване на тръжната сесия, да се счита, че присъствието на кандидатите е извършено еднократно в деня и часа на отриването й/. В случай, че отсъства кандидат, подал предложение за участие в търга, или негов пълномощник, тръжната сесия се отлага с един час.

След това председателят обявява откриването на търга и пристъпва към отваряне на  пликовете с документите за участие в търга, представя участниците и ги поканва да се легитимират; проверява редовността на документите, съдържащи се в плика, самоличността и пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга.

Председателят на комисията обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание.

При липса в залата на участника или негов пълномощник при обявяване на номера на офертата му, тя не се допуска до разглеждане.

Предложенията се заверяват с подпис от членовете на комисията по търга. Комисията подрежда в зависимост от размера на предложената цена редовните оферти за всеки от имотите – обект на търга. Председателят на комисията обявява на присъстващите класираните на първо и второ място кандидати и подреждането на останалите предложения.

Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена за съответния имот. В случай, че в резултат на декласиране на участниците поради нередовност остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.

За тръжната сесия се води протокол, в който се отбелязват:

 1. номерът на тръжната сесия и датата на обявата по чл.47ж, ал.4 от ППЗСПЗЗ;
 2. проверката за редовност на заседанието и на предложенията по чл. 47к, ал.2 от ППЗСПЗЗ;
 3. класираните на първо и второ място участници и подреждането на останалите кандидати;
 4. провеждането и резултатът от търга с явно наддаване;
 5. определянето на печеливш участник, който е бил единствен кандидат.

Протоколът се изготвя в 3 екземпляра и се подписва от членовете на комисията. На кандидатите, при поискване, се предоставя заверен препис. Протоколът се обявява на информационното табло на ОД „Земеделие” гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5. Участниците в търга могат да обжалват протокола на тръжната комисията по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от обявяването му.

Жалбите се подават по реда и в сроковете на Административно-процесуалния кодекс чрез Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич до Районния съд на съответната община.

В случаите когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява и участниците губят внесения депозит.

Когато е подадено предложение само от един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на имотите.

Раздел пети

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

След изтичането на срока за обжалване на резултатите от провеждане на търга Директорът на Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич сключва договор за аренда със спечелилия кандидат, като  сроковете и начина на заплащане на дължимата арендна  вноска е както следва:

 1. За отдаване под аренда за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, 50% от годишната арендна вноска се заплаща авансово при сключване на договора и не по – късно от 1 октомври на всяка следваща стопанска година. За останалите 50 % от дължимата вноска се подписва запис на заповед при сключване на договора и в началото на всяка следваща стопанска година – с падеж – 31.01. /тридесет и първи януари/ на текущата стопанска година..

След заплащане на дължимите суми арендодателят е длъжен да представи в ОД „Земеделие“ гр. Добрич оригинал или заверено копие на платежния документ.

За първата 2019/2020 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ дължи арендно плащане само за частта от арендувания имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За останалата част от площта на имота, попадаща извън допустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата стопанска година не се дължи.

Всички такси по нотариалната заверка на договора за аренда, вписването му в службата по вписванията и регистрирането му в общинската служба по земеделие/СГКК са за сметка на АРЕНДАТОРА.

 1. При договори за отдаване под наем за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури – дължимата наемна вноска се заплаща при сключване на договора.

Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват след изтичане на сроковете за обжалване на тръжния резултат, а депозитът на кандидата, класиран на второ място – след подписването на договора за аренда със спечелилия кандидат.

Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор.

Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебното решение. 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД “Земеделие”