З А П О В Е Д

 № РД-04- 94 /20.09.2023 г.

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със във връзка със Заповед № РД 46-95/ 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието, обн., ДВ, бр.40 от 05.05.2023 г., Заповед № РД-46-63 от 28.02.2023 г. на Министъра на земеделието за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ и протокол от  17.07.2023 г. за липса на подадени в срок до 01 юли 2023 г. заявления по реда на чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2023/2024 година за срок от една стопанска година.
 2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, а именно:

3.1. са регистрирани като земеделски стопани;

3.2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /отнася се за управителите или за членове на управителните органи на юридическото лице – кандидат/

3.3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3.4. не се намират в ликвидация;

3.5. нямат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, или към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

3.6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

3.7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията по т.3.5 и 3.6.

3.8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;

3.9. нямат парични задължения към държавата.

Обстоятелствата по т. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция “Земеделие”, а обстоятелствата по т.3.2, 3.7, 3.8 и 3.9 – с декларация по образец.

 1. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46-95/ 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието.

Размерът на депозита за участие в търга за отдаване под наем на пасища и мери е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич, IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,  BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО.

 1. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, по банков път в срок и при условия, определени в проекта на договора.
 2. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 26.09.2023 г. до 25.10.2023 г. включително.
 3. 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 09.2023 г. до 25.10.2023 г включително.
 4. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx – за земите, обект на търга на територията на съответната община.
 5. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица, на 30.10.2023 г. от 9,30 ч.
 6. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.
 7. Тръжната комисия се състои от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.
 8. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “, гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие”, гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

Неразделна част от настоящата заповед е приложение – документи за участие в търга.

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич  за сведение и изпълнение.