ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ – ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ

0
1064

 

 

О Б Я В А

Областна  администрация гр. Добрич на основание Заповед  №  РкД-20-48/13.05.2019 г. на Областен управител на област Добрич, чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:

ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Добрич

 1. Правоотношение: Служебно.
 2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

            Основната цел на длъжността „Юрисконсулт“ е да оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител, да осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, да изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър;

– Минимален професионален опит:  Не се изисква;

– Ранг/ Специфично наименование: V младши;

– Специалност, по която да е придобито образованието: Право

 1. Допълнителни умения и квалификации:

            – Компютърна грамотност, работа с правно-информационни системи, работа с WORD, EXCEL;

– Способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

– Способност за ефективна работа в екип, комуникативност

 1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 590 лв.

             Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса

– тест

– интервю

 1. Място и срок за подаване на документите:

– Област, община, населено място: Добрич, Добрич-град, гр. Добрич;

– Адрес: ул. “Независимост” № 5″;

– Административно звено: Обща администрация /Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” /бюро “Комплексно обслужване”, ет. 1

– Лице за контакт: Десислава Ангелова, тел 058/655411;

– Краен срок за подаване на документите: 27.05.2019 г., 17.00 часа;

– Ден на публикуване: 14.05.2019 г.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:

– Официалната интернет страница на Областна администрация Добрич: www.dobrich.government.bg и информационното табло във фоайето на  сградата на Областна администрация гр. Добрич;

            – Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник;

– Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

– Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите;

– Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител е съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните /Регламент (ЕС) 2016/679/:

– предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Областна администрация Добрич са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронен носител и на хартия;

– всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на Областна администрация Добрич;

– всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

– при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

– администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 1. Документи и образци за кандидатстване

Подаването на документите за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

–  Заявление за участие в конкурса /образец/;

– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;

– Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител /образец/;

– Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, удостоверение за юридическа правоспособност;

– Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

–  Европейски формата на автобиография CV формат;

 1. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител.
 2. С входящ номер и дата да се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Обявата е публикувана във вестник ”Нова добруджанска трибуна” и вестник ”Добруджанска трибуна”, в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, на официалната интернет страница на Областна администрация Добрич: www.dobrich.government.bg и е поставена на информационното табло във фоайето на  сградата на Областна администрация гр. Добрич.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Областна администрация гр. Добрич и публикуван на официалната й интернет страница.