РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Добрич

 

З А П О В Е Д

 

ОКД-10-02-4

 

Добрич, 30.12. 2019 г.

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 16в, ал.1 и чл.16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, във връзка с прието Решение № 32/23.12.2019г. на Общински съвет на община Шабла и уведомително писмо изх.№ К-1021/23.12.2019г. на кмета на община Шабла, с искане за разрешение за прилагане на спешна мярка поради наличието на непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Шабла да възложи пряко, считано от 01.01.2020г., изпълнението на маршрутните разписания от Републиканската транспортна схема по автобусните линии:

 

 • Варна – Шабла с начални часове на тръгване от автогара Варна: 11:00, 12:30 и 18:40 ч. и начални часове на тръгване от автогара Шабла: 07:30, 09:00 и 16:15 ч.

 

 1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Шабла да възложи пряко, считано от 01.01.2020г., изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема по автобусните линии:

 

 • Шабла – Добрич с начални часове на тръгване от автогара Шабла: 06:50, 8:00 и 16:00ч. и начални часове на тръгване от автогара Добрич: 12:00, 13:00 и 18:00 ч.

 

 1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Шабла да възложи пряко, считано от 01.01.2020г., изпълнението на маршрутните разписания от Общинската транспортна схема по автобусните линии:

 

 • Шабла – Ваклино – Дуранкулак – Шабла с начален час на тръгване от автогара Шабла: 07:00 ч. (сезонна автобусна линия от 15.09. до 30.06. изпълнявана в работни дни);

 

 • Шабла – Езерец – Ваклино – Смин – Черноморци – Захари Стояново – Граничар – Дуранкулак – Ваклино – Крапец – Езерец – Шабла с начален час на тръгване от автогара Шабла: 13:00 ч. (сезонна автобусна линия от 15.09. до 30.06. , изпълнявана в работни дни);

 

 • Шабла – Езерец – Крапец – Езерец – Шабла с начални часове на тръгване от автогара Шабла: 06:45 ч. (изпълнявана в работни дни) и 13:00ч. (сезонна автобусна линия от 15.09. до 30.06. , изпълнявана в работни дни);

 

 • Шабла – Ваклино – Смин – Черноморци – Захари Стояново – Граничар – Дуранкулак – Ваклино – Разклона на с. Крапец – Шабла с начални часове на тръгване от автогара Шабла: 06:20, 12:50 и 17:00ч. (изпълнявана в работни дни);
 • Шабла – Тюленово – Шабла с начални часове на тръгване от автогара Шабла: 06:50 и 13:00 ч. (изпълнявана в понеделник);
 • Шабла – Горичане – Пролез – Шабла с начални часове на тръгване от автогара Шабла: 08:00 и 13:30 ч. (изпълнявана в сряда).

 

 1. Мотивите за предприетите спешни мерки по т. т. 1, 2 и 3 от настоящата заповед са следните:

От посочените в писмото на Кмета на Община Шабла обстоятелства се вижда, че е налице непосредствен риск от прекъсване изпълнението на обществена услуга за автобусен транспорт. Съгласно чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка, не надвишават две години.

Правната норма на чл. 16д, ал. 6 от  Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси разпорежда, че в случаите по чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

С оглед на гореизложеното и поради това, че е налице риск от прекъсване на услугата, считам, че предприемането на спешна мярка на основание чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г., е с обществено полезна цел, а именно извършване на обществен превоз на пътници по посочените по-горе автобусни линии.

 

 1. Срокът на възлагане на превозите по т.1, т.2 и т.3 от настоящата заповед е до датата на сключване на договори с превозвачите, избрани за изпълнители на обществената поръчка за превозите по цитираните по-горе линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, но не по-дълъг от 1 (една) година, считано от 01.01.2020г.

 

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, поради това че може да последва значителна или трудно поправима вреда от закъснение на изпълнението и съответно съществува опасност да бъдат съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз на пътници по изброените линии.

 

Заповедта да се публикува в един местен и един национален ежедневник.

Заповедта може да бъде обжалвана от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от нейното публикуване пред Административен съд – Добрич, а в частта по т.6 в 3-дневен срок.

Настоящата заповед да се връчи на кмета на Община Шабла за сведение и изпълнение.

КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич

 

loading...