Общините се занимават с много дейности, като за една част от тях могат да бъдат изведени количествени измерители. Ето някои данни , които може би ще представляват интерес за гражданите на Община Тервел:
Инвестиционна активност: през изминалата година са издадени общо 57 разрешения за строеж. Двадесет и три от тях са за пристройки, преустройства и складови помещения, свързани с бизнеса в земеделието и съпътстващите го услуги, дванадесет са за фотоволтаични съоражения, две са свързани с инвестиции в автомивки, седем са за нови жилища на граждани , а 13 са за различни обекти на Община Тервел , за които са извършвани основни ремонти или са се изграждали нови обекти. Издадени са общо 21 удостоверения за въвеждане в експлоатация на ремонтирани или построени обекти – 8 са за жилищни сгради, 4 бр. са за пристройки и гараж, 1 удостоверение е за кравеферма и 8 са за общински обекти. Извършени са 14 бр. изменения на подробни устройствени планове, с цел различни бъдещи инвестиции , от които 3 бр. са за кравеферми. Издадени са 601 изчертани от регулационните планове на селата скици на имоти и още толкова кадастрални такива за имоти в град Тервел и околностите му.
Учредени са 5 бр. възмездно право на строеж върху общински терени.Три общински дворни места са продадени на собствениците на законно построени сгради. В 10 сделки общината е ликвидирала съсобственост , като е продала своята част от имота на другия собственик – частно лице. Продадени са 11 броя дворни места за строеж на жилища и 35 броя места за други видове застрояване. Земеделци са изкупили 42 броя изоставени лозя. Организирани са 4 търга за възмездни сделки с общинска собственост.
Съставени са 420 нови актове за общинска собственост.
Управление на общинската собственост: През миналата година са проведени 4 търга за отдаване под наем на общински земи, както и една процедура за отдаване под наем на маломерни имоти. Сключени са общо 122 договора за 6 378 дка земя, като в общинския бюджет от тях са постъпили 566 827 лева. Отдадени под наем са и 2713 дка пасища, за което са сключени 16 договора и в общинския бюджет са постъпили 8 114 лв. Отдадени за обработване са още 273 дка полски пътища за сумата от 12 942 лв.
Общински проекти и обекти: Общината е работила по 35 общински обекти , от които : 1 обект (рекултивация на депо) , финансиран по Оперативна програма Околна среда, 4 проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони чрез МИГ Тервел-Крушари (ЦСУ Безмер, площад „Старият дъб“, улици „Пирин“, „Дунав“ и „Тимок“, спортна площадка в с.Нова Камена) и 1 обект ( градски стадион), финансиран от Проект „Красива България“. Останалите 27 обекта са финансирани от централния бюджет чрез постановления на Министерски съвет, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане ( свлачището до с.Войниково) , целеви субсидии , национални програми или от собствените приходи на Община Тервел.Сред обектите има улици в селата на Общината и в гр.Тервел, покриви на общински сгради в гр.Тервел. Три от обектите (покривите на училищата в Тервел и Нова Камена и този на кметството в с.Каблешково) са ремонтирани в следствие на получени разрушения от ураганен вятър.
Обществени поръчки: За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Община Тервел е обявила в ЦАИС ЕОП общо шестдесет и една обществени поръчки, от които: една открита процедура, двадесет и осем процедури публично състезание, петнадесет процедури пряко договаряне , две процедури на договаряне без предварително обявление и петнадесет обществени поръчки, обявени по реда за възлагане чрез Събиране на оферти с обява.Тридесет и две от поръчките са с предмет строителство, 10 – доставки и 19 – услуги. Общата стойност на възложените през 2021 г. обществени поръчки е 3 603 774,62 лв.
Социални услуги, финансирани от държавата: 153-ма души са получили грижа по две програми за социални услуги – механизъм „Лична помощ“ и „Асиситентска подкрепа“.111 души са били заети като лични асистенти по двете програми.През 2021 г. бе реализиран и проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за звена за патронажна грижа в условията на ковид.
Социални услуги , финансирани от общината (домашен социален патронаж): Патронажът в гр.Тервел е реализирал 39 855 хранодни за 2021 г. Броят на ползващите услугата е различен през различните месеци. В патронажа в Тервел е реализиран и проект на Община Тервел „Топъл обяд в условията на ковид“, финансиран по Оперативна програма „Храни“. Подкрепа по проекта са получили 70 души от общината, а хранодните по този проект са 8 680.Патронажът в Тервел се е обслужвал с два автомобила за разнос на храна.
Патронажът в с.Коларци е реализирал 6929 хранодни и е обслужван от един автомобил за разнос на храна. Патронажът в с.Нова Камена е реализирал 12 259 хранодни и е обслужван също от един автомобил.Патронажът в с.Зърнево е реализирал 4659 хранодни.Обслужван е от автомобил, съвместявал работата си с патронажа в Тервел. Трите патронажа в селата са приготвяли храна и за детските градини и училищата в своите райони.Четирите патронажа са работили 11 месеца и са почивали през м.август.
Заетост по програми и мерки: Общината е била работодател за 110 души, заети по програми , проекти и мерки за заетост през изминалата година. 17 души са получили заетост по мерки за заетост, 14 души по НП“Заетост и обучение на хора с увреждания“, 10 души по НП „Помощ за пенсиониране“, 1 младеж по програма „Старт в кариерата“, 10 души по регионална програма за заетост, други 10 души по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, 3 –ма души по проект „Алтернатива за теб“, 15 души по проект“Обучение и заетост на хора с увреждания“ и 30 души по общинския проект, финансиран по ОПРЧР „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до социално-икономическа интеграция“. Други трима души бяха назначени като строителни работници за ремонта на стадиона по Проект „Красива България“.
Гражданско състояние: През 2021 г. служителите от звено ГРАО в общината са съставили общо 302 акта за раждане, 220 акта за граждански брак и 154 акта за смърт.Издадени са 1863 удостоверения за адресна регистрация, 1037 дубликати на актове, 378 удостоверения за наследници, 77 удостоверения за семейно положение и 54 удостоверения за родствени връзки.През миналата година Община Тервел е комплектовала 71 бр.запитвания за установяване на българско гражданство, като за 32 лица е установено такова, а за 39 лица – не.През миналата година в Община Тервел са обработени 34 писма за постоянно пребиваване, постъпили от звено „Миграция“.
Детски заведения: Средномесечната посещаемост в детските градини е много ниска – 279 деца. Детската ясла се е посещавала средномесечно от 30 деца, а млечната кухня са ползвали 20 деца. Близо 150 души са заети в детските градини и ясли в общината, което прави системата крайно неефективна. Средната възраст на учителките в детските градини през миналата година е била 42 години. Най-младата учителка в системата на детските градини през 2021 г. е на 25 години.
Ритуали: Само 24 от сключващите брак двойки са избрали това да стане с ритуал.Четири от ритуалите са били изнесени.
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:През миналата година към тази комисия са постъпили 13 преписки за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.Постановени са решения по 12 дела. Наложени са възпитателни мерки на 15 малолетни и непълнолетни. Консултативният кабинет към комисията е работил с 67 деца, 47 родители и 13 длъжностни лица.

loading...