Пазарът на вили и къщи е замрял в района на Балчик, търсят се панелни апартаменти и земеделска земя. Така обобщи ситуацията към настоящия момент брокерът на недвижими имоти от града Николай Колев.

Основните купувачи са българи, които сключват сделки със земеделска земя масово срещу 2500 лева за декар, а за двустайна панелка в квартал „Балик“ са готови да броят броят 50 хиляди лева. Предлагането е ограничено.

В цен­тъ­ра ма­со­во се про­да­ват къ­щи, но ку­пу­ва­чи ня­ма, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

“Хо­ра­та ча­ка­ха доб­ри купувачи, чуж­ден­ци, за да вземат повече пари, но в момента не могат.  Един имот ис­ка под­дръж­ка, има еже­год­ни раз­хо­ди. Мо­же би же­ла­нието на собствениците е да не вла­гат пари в имота си и искат да се избавят. Те обаче не про­да­ват на вся­ка це­на. В мо­мен­та най-ев­ти­но­то пред­ло­же­ние за къ­ща с двор в цен­тъ­ра на Бал­чик е 80 хи­ля­ди ев­ро за 400 квад­рат­ни мет­ра. Пар­це­ли­те за строи­тел­ство с мор­ска па­но­ра­ма вър­вят око­ло 100 ев­ро квад­рат­ния ме­тър“, посочи представителят на агенция за недвижими имоти.

Тър­се­не на ва­кан­цион­ни апар­та­мен­ти край мо­ре­то и в голф ком­плек­си­те също ня­ма. Сдел­ки се сключ­ват за око­ло 600 ев­ро на квад­рат.

„Пре­ди вре­ме бяхме пред­по­чи­та­ни от ан­гли­ча­ни и рус­на­ци. Сега не сме ат­рак­тив­ни ка­то це­ни и ус­лу­ги, пред­по­чи­тат имо­ти в Ис­па­ния, Гър­ция и Ита­лия”,  ко­мен­ти­ра бро­ке­рът мне­ние­то на свои клиен­ти от чуж­би­на.

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...