По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2020 г. намаляват с
0.8 хил. или със 2.1% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 35.4 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 1.2% (до 10.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 2.5% (до 25.4 хиляди).

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 6.8%, или с 2.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 2.3%., а в частния сектор е с 8.4%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец януари 2020 г. е 998 лв., за февруари – 1 014 лв. и за март – 988 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна заплата за областта e 1 000лв. при
1 317 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 180 лв., а в частния –
931 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.6% в сравнение със същия период на 2019 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 543 лв.;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” –
  1 479 лв;
 • „Държавно управление” – 1 287 лв.;
 • „Образование” – 1 274 лв.;
 • „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 173 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Строителство ” – 698 лв.;
 • „Административни и спомагателни дейности” – 735 лв.;
 • „Други дейности” – 745 лв.;
 • „Професионални дейности и научни изследвания” – 757 лева.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 805 лв., София – 1 249 лв.,  Враца – 1 215 лв.,
Варна – 1 195 лв., и Стара Загора – 1 183 лева.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Илга ИВАНОВА,

гл. експерт “Статистически изследвания”

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
 7. БЪЛГАРИТЕ
 8. РИБОЛОВ
 9. ГЮВЕЧ
 10. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 11. България – Китай 中国保加利
 12. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

loading...