Уведомяваме Ви, че „Метал стар 61“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Извършване на дейности по съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, търговска дейност и съхраняване на ОЧЦМ, съхраняване и разглобяване на ИУЕЕО, съхраняване на НУБА, пластмаси, хартия, картон, отпадъци от опаковки и др. на действаща площадка за дейности с отпадъци, в гр. Добрич, ПИ с идентификатор 72624.454.18, на площ от 1000 кв. м., с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, за която има издадено Решение № ВА 24-ПР/2011 г., писмо-становище с изх. № 26-00-1646/1/02.04.2015 г. и Решение № ВА-89/ПР/2015 г. и издадено Разрешение за дейности по третиране на отпадъци № 03-ДО-534-03/16.03.2016 г. на „Булметълс“ ЕООД.

loading...