О Б Я В А

На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.

„МБАЛ ДОБРИЧ” АД  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 1.09.2021 г. по специалности, за които лечебното  заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-17-18/21.04.2017 год.  на Министъра на здравеопазването

1.1. Свободни работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“                      – 1 място

Лекар, специализант „Неонатология“                                              – 1 място

1.2. Свободни работни места за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването за присъдена акредитационна оценка на „МБАЛ-Добрич“АД- „ОТЛИЧНА“ за срок от пет години

Лекар, специализант „Нервни болести”                                 – 1 място

Лекар, специализант „Педиатрия“                                 – 1 място

Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“   – 2 места

Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“             – 1 място

Лекар, специализант „Неонатология“                                     – 1 място

Лекар, специализант „Кардиология“                             – 1 място

Лекар, специализант „Нефрология“                              – 2 мeста

Лекар, специализант „Хирургия“                                   – 1 място

Лекар, специализант „Медицинска онкология“                    – 1 място

Лекар, специализант “ Образна диагностика“                       – 1 място

Лекар, специализант “ Ортопедия и травматология“           – 1 място

Лекар, специализант “ Ушно-носно-гърлени болести”                 – 1 място

Лекар, специализант “ Кожни и венерически болести ”               – 1 място

Лекар, специализант “ Физикална и рехабилотационна медицина ”- 1 място

2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“:

2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина;

2.2. Членство в Български лекарски съюз;

2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

              3.Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;

3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен „Магистър по медицина” и приложението към нея, заверена с текст „Вярно с оригинала”, три имена и подпис на кандидата;

3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.

3.4.Мотивационно писмо.

3.5.Автобиография- европейски формат.

3.6.Копия от други документи, доказваща професионалната квалификация на кандидата: компютърна грамотност, ползването на чужди езици и др. ако има такива.

3.7. Документ за удостоверяване на трудов стаж. Кандидатите, които са придобили стажа си в „МБАЛ-Добрич“ АД, не представят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите до конкурс.

3.8. Декларация за обработка на лични данни (по образец).

  1. Ред за провеждане на конкурса:

4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса.

4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:

а) среден успех от следването и от държавните изпити

Оценъчна скала:

– при успех от 3.00 до 4.00     –          1 точка

– при успех от 4.01 до 5.00     –          2 точки

– при успех от 5.01 до 5.50     –          3 точки

– при успех от 5.510 до 6.00   –          6 точки

б) трудов стаж по медицина

Оценъчна скала:

– при стаж до 1 година              –         1 точка

– при стаж от 1 до 2 години   – 2 точки

– при стаж от 3 до 5 години   – 3 точки

– при стаж над 5 години          –          4 точки

в) събеседване

Общата оценка се получава като средно – аритметично от трите критерия.

При наличие на повече кандидати  от броя на определените места, класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията провела конкурса.

Комисията да изготви Протокол с одобрените кандидати за лекари- специализанти по съответната специалност в системата на здравеопазването.

5.Подаване на документи за участие в конкурса:

5.1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, лично от кандидатите или от упълномощено лице от 01.09.2021г.

5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано  „Конкурс за избор на лекар-специализант по клинична специалност „…….”, за място което:

– държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015 г.

или

– лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването;

5.3 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

5.4. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се  запознаят   в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

 

Кандидатите, допуснати до участие в конкурса ще бъдат уведомени писмено за датата на провеждането му.

За контакти: Отдел „Човешки ресурси”,  тел. 058/600 488 в. 325

 

 

 

loading...