Ìàíèïóëàöèÿòà íàðå÷åíà „Ìàãèÿ çà ëþáîâ”, îùå ïîçíàòà êàòî „Áÿëà ìàãèÿ”!

 

Заклинател или магьосник е горе долу едно и също, като той може да направи магия за любов, но може да направи и черна магия за разваляне на взаимоотношенията в една двойка.
В повечето случаи, когато се прави магия, независимо дали става дума за бели или черни, врачката или екстра­сенсът изричат заклинания, които са насочени към обекта на въздействие (може да се каже – към потенциалната жертва).
Чрез заклинанията, по телепатичен път, те изпращат послания, които инат енергийна природа. Чрез тях се атакува енер­гийната система на човека.
Така е при магиите. Специалистите обаче ус­тановяват, че значителна част от негативните внушения, изразявани постоянно и мето­дически, могат да имат същия ефект както и магиите.
Иначе казано, не е необхо­димо да си врачка или екстра­сенс, не е чак толкова важно да знаеш един или друг текст на някакво заклинание, за да предизкаш ефекта, към който се стремиш.
Ако притежаваш магичес­ки способности и, ако си до­статъчно настойчив, е твърде вероятно твои внушения да въздействат върху обекта и да предизвикат желания ефект.
ВАЖНО! Това по-горе го казваме за сведение, а не за да се опитва този или онзи да прави магическо внуше­ние. Защото не е Богоугод­но. А и може да ви докара големи главоболия, предупреждават от в. “Шок”! Да продължим по-нататьк. Не всеки човек е в състоя­ние да оказва такива въздейс­твия върху други хора.
След проучване на способ­ностите на достатъчен по брой хора, специалистите са стигна­ли до извода, че около 1/3 (една трета) от хората могат да предизвикват силни внушения върху спящ човек. Конкретен пример: партнь­орката получава информация, че нейният благоверен е за-почал да „кръшка,,. Дори има представа коя е конкурентката. И решава да прибегне до „услу­гите,, на врачка, за да направи магия така, че да се разпадне „външната, връзка.
Именно при такава ситуа­ция специалистите констати­рат, че внушенията, отправени към любимия не от врачка, а от неговата половинка могат да имат същия ефект.
Ако половинката не е от тези 1/3 от хората, за които стана дума по-горе, ефектът ще е нулев.
Но ако притежава качествата и ако въздейства настойчиво върху любимия, докато той спи  – пращайки му послания, насочени срещу любовницата, за да се предизвика неговото негативно отношение към нея, ефектът може да е поразителен. Действително стават някакви промени в неговото вътрешно „аз„ и той се настройва срещу новата си симпатия. Като че му е направена магия! Макар да не е правена специално такава, но ефектът е аналогичен.

  • Broken Heart – Axel Rudi Pell