Из­вес­тно е, че все­ки зо­диа­ка­лен знак си има свой скъ­по­це­нен ка­мък та­лис­ман. Но не всич­ки знаят, че но­се­не­то му мо­же зна­чи­тел­но да по­ви­ши сек­суал­на­та ене­рги­я на чо­ве­ка. По-под­роб­но раз­каз­ва за то­ва спе­циа­лис­тът по крис­та­ли­те Ири­на НИ­КО­ЛО­ВА.

Спо­ред приз­на­та­та в би­жу­терс­тво­то кла­си­фи­ка­ция за скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни се смятат са­мо ес­тес­тве­ният ди­мант, сап­фи­рът, изу­мру­дъ­т и ру­би­нът. По­лус­къ­по­цен­ни­те ка­мъ­ни съ­що има­т слож­на крис­тал­на струк­ту­ра, спо­соб­на да взаи­мо­дей­ства с при­род­на­та ене­рги­я на чо­ве­ка, вклю­чи­тел­но сек­суал­на­та. Из­би­ра­не­то на ка­мък трябва да от­го­варя на ва­шия знак от зо­диа­ка.
Ов­ни­те трябва да носят пръс­тен та­лис­ман на по­ка­за­ле­ца. Най-под­ход­ящи за тях са диа­мант, бе­рил и би­сер.
Тел­ци­те трябва да носят пръс­тен на сред­ния пръст. Тех­ни­те ка­мъ­ни са аха­т, изу­мру­д, ру­бин.
На Близ­на­ци­те се пре­по­ръч­ва да носят на бе­зи­мен­ния си пръст аха­т, аме­тис­т или тюр­коаз.
Ра­ци­те трябва да сла­гат лю­бов­ни та­лис­ма­ни на мал­кия пръст – ак­ва­ма­рин, изу­мру­д и тиг­ро­во око.
Лъ­во­ве­те да носят пръс­тен на по­ка­за­ле­ца. Тех­ни­те къ­мъ­ни са гра­нат, то­паз и яспис.
Де­ви­те трябва да носят на сред­ния пръст би­сер, бе­рил, аме­тис­т.
Вез­ни­те трябва да сла­гат на бе­зи­мен­ния пръст пръс­тен с диа­мант, аме­тис­т или тюр­коаз.
Скор­пио­ни­те да пред­по­чи­тат але­ксан­дри­т, сап­фир и то­паз, сло­же­ни на мал­кия пръст.
Стрел­ци­те е доб­ре да ук­расят с лю­бо­вен та­лис­ман по­ка­за­ле­ца си, а от ка­мъ­ни­те да из­бе­рат аме­тис­т, изу­мру­д или сап­фир.
Ко­зи­ро­зи­те да носят на сред­ния пръст тюр­коаз, гра­нат, тиг­ро­во око.
Во­до­леи­те да ходят с ук­ра­ше­ние с аха­т, хиа­цинт или неф­рит, сло­же­ни на бе­зи­мен­ния пръст.
Ри­би­те да ук­расят мал­кия си пръст с ак­ва­ма­рин, бе­рил, би­сер.

РИТУАЛИ ЗА ПАРИ
Броненосец ще е талисман на Модиал 2014 в Бразилия
Клубна Мода
Ужас! Арестуваха англичанин с шест позлатени човешки ембриона
Секат монета от 1 кг злато с любимия на Путин леопард
ВСЯКА ЗОДИЯ СИ ИМА АМУЛЕТ
Талисман изяде мажоретка (видео)
Талисманът на “Скуадра адзура” се съблече за благотворителна кауза
Кодове на любовта
И ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ИМАТ СУЕВЕРИЯ И ВЯРВАТ В ТАЛИСМАНИ
БЪЛГАРИ И ИНДИАНЦИ ИМАТ ОБЩИ АМУЛЕТИ
В НОВОГОДИШНАТА НОЩ ПО СВЕТА

loading...