1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 762 легла, от които 6 болници с 672 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 60 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници са 3 с 490 легла, а специализираните болници са 3 със 182 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла общо за страната в края на 2018 г. е 759.6 на 100 000 души от населението, докато за област Добрич този показател е 438.4 на 100 000 души.

Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (979.9 на 100 000 души от населението), Смолян (974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7) (фиг. 1).

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Добрич са 36 с 29 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2018 г. тези заведения в област Добрич са 4 с 60 легла.

 

 1. Медицински персонал

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Добрич практикуват 464 лекари. Лекарите по дентална медицина са 118. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения, са 803, от които 517 медицински сестри и 50 акушерки.

 • В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 176 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 356, от които 253 медицински сестри.
 • В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 246 лекари и 118 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари и лекари по дентална медицина, които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.
 • В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 42 лекари.

 

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

 • Мъже са 195 (42.0%), жени – 269 (58.0%).
 • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 188, или 40.5%.
 • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 29, или 6.3%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 95, или 20.5%.

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности[1]  най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 117, или 25.2% от всички лекари в областта, следвани от практикуващите Спешна медицина – 31 (6.7%), Акушерство и гинекология – 29 (6.3%), Педиатрия – 26 (5.6%),  Нервни болести – 25 (5.4%), Хирургия – 24 (5.2%), Кардиология – 23 (5.0%), Психиатрия – 22 (4.7%), Ендокринология и болести на обмяната, и Образна диагностика – по 15 (3.2%) Вътрешни болести и Ушно-носно-гърлени болести – по 11 (2.4%).

 

Осигуреност с лекари

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.3 на 10 000 души от населението.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници (фиг. 2). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).

[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.0 на 10 000 души от населението.
В област Добрич те са 6.7 на 10 000 души от населението.

Най-висок е показателят за областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите

Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за областта е 6.8 на 10 000 души от населението.

Илга Иванова

Главен експерт

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 4. БЪЛГАРИТЕ
 5. РИБОЛОВ
 6. ГЮВЕЧ
 7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 8. България – Китай 中国保加利
 9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...