ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА КООПЕРАЦИЯ „ПРИСАД“ ЕИК 834073828
Управителният съвет на Кооперация „ПРИСАД“ с ЕИК 834073828, със седалище и адрес на управление с. Присад, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите на 26 ЮНИ 2021г. /двадесет и шести юни, две хиляди двадесет и първа година/ от 11.00 часа в сградата на Кметство с. Присад, общ. Генерал Тошево – зала 1 етаж, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови член-кооператори и вземане на решение за освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет /УС/ за годишната дейност на кооперацията през 2020 г. Изслушване заключение на КС на кооперацията.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет /КС/ за 2020 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2020 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2020 г.
6. Вземане на решение за определяне средства за дейността на КС за 2021 г.
7. Приемане на бизнес план за 2021 г.
8. Други
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден, в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
loading...