КООПЕРАЦИЯ  „ПРИСАД“  ИК-834073828 – ПОКАНА

0
854

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА КООПЕРАЦИЯ  „ПРИСАД“  ИК-834073828    

 

Управителният съвет на Кооперация „ПРИСАД“  с  ЕИК- 834073828 със седалище и адрес на управление  с.Присад , общ. Генерал Тошево , обл. Добрич, на  основание  чл.  16  от  ЗК, свиква  редовно  годишно  отчетно- изборно Общо  събрание  на  кооператорите  на  15 ЮНИ 2019 г.  от 10.00 часа в сградата  на  Кметство  с.  Присад,  общ.  Генерал  Тошево – зала  I етаж,  при  следния  дневен  ред:

  1. Утвърждаване  решения  на  УС  за  приемане  на  нови  член-кооператори  и  вземане на  решение  за  освобождаването  на  член-кооператори.
  2. Отчетен  доклад  на  Управителния  съвет (УС) за  годишната дейност  на  кооперацията  през  2018 г. Изслушване  заключение  на  КС  на  кооперацията.
  3. Отчетен  доклад  на  Контролния  съвет (КС) за 2018 г.
  4. Приемане на  годишния  финансов  отчет  на  кооперацията  за  2018 г.
  5. Вземане  на  решение  за  освобождаване  от  отговорност   на  членовете  на  УС,  Председателя  на  кооперацията  и  членовете  на  КС  за  2018 г.
  6. Вземане  на  решение  за  определяне  средства  за  дейността  на  КС  за  2019 г.
  7. Приемане  на  бизнес  план  за  2019 г.
  8. Други.

При  липса  на  кворум,  на  основание  чл.17,  ал.2  от ЗК,  събранието  ще  се  проведе  същия  ден  в  11.00 часа  на  същото  място  и  при  същия  дневен  ред.

УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ