ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯ „ДОБРУДЖАНСКО АГНЕ”, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: С. БЕЗМЕР, ОБЩ. ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ, УЛ. „ДЕСЕТА” №16 С ЕИК 200259745

ПОКАНА 

по смисъла на чл. 16, ал.1 и ал.3, т.2 предл.1 от Закона за Кооперациите във връзка с чл.18 от Устава на КООПЕРАЦИЯ „ДОБРУДЖАНСКО АГНЕ” 

Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ „ДОБРУДЖАНСКО АГНЕ”, свиква извънредно Общо събрание на Кооперацията на  20.02.2020г., в 10.00 часа, в седалището на Кооперацията: с. Безмер, общ. Тервел, обл. Добрич, ул. „Десета” №16 с ЕИК 200259745, при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на Решение на Управителния съвет от 30.01.2020г. за приемане на нов член – кооператор в Кооперация „Добруджанско агне”, а именно: Зинел Сенай Сейдахмед.
 1. Утвърждаване на Решение на Управителния съвет от 30.01.2020г. за освобождаване на Милен Петров Николов в качеството на член – кооператор в Кооперация „Добруджанско агне”.
 1. Вземане на решение за заличаване на Милен Петров Николов като председател и член на управителния съвет в Търговския регистър
 1. Утвърждаване на Решение на Управителния съвет от 30.01.2020г. за прекратяване на членството в Кооперация „Добруджанско агне” на Петър Симеонов Момчев поради настъпила смърт.
 1. Утвърждаване на Решение на Управителния съвет от 30.01.2020г. за прекратяване на членството в Кооперация „Добруджанско агне” на Николай Симеонов Герджиков поради настъпила смърт.
 1. Вземане на решение за заличаване на Николай Симеонов Герджиков като член на контролния съвет в Търговския регистър поради настъпила смърт.
 1. Избор на нов Председател на Кооперация „Добруджанско агне” за срок 4 години.
 1. Избор на нов член на управителния съвет на Кооперация „Добруджанско агне”.

9 .Освобождаване на Данаил Христов Йорданов в качеството член на контролния съвет на Кооперация „Добруджанско агне” по подадена негова молба.

 1. Избиране на нови двама членове на контролния съвет на Кооперация „Добруджанско агне”.
 1. Гласуване на нов мандат от 4 години на членовете на управителния съвет.
 1. Гласуване на нов мандат от 4 години на членовете на контролния съвет.

 

 

 

 

 

 

 

loading...