Това заяви в интервю за в. “Стандарт” председателят на Българската стопанска камара, г-н Радосвет Радев. Той бе категоричен, че сигурността в любимото за всички ваканционно селище Албена e над 150%, „почиваш в курорта, за да трупаш здраве“. Господин Радев похвали и екипа като изключително амбициозен и бе категоричен, че „ако при­е­мем за ета­лон 100 про­цен­та си­гур­ност, цел­та в “Ал­бе­на” е тя да бъ­де по­не 150-160%.“

Освен това той даде за пример и част от мерките като уве­ли­ча­ването на раз­сто­я­ни­е­то меж­ду ча­дъ­ри­те, поставянето на мар­ки­ров­ка във фо­а­йе­та­та, ко­я­то обоз­на­ча­ва точ­но оп­ре­де­ле­но­то мяс­то, на ко­е­то тряб­ва да стоят пристигащите гости, пре­ди да стиг­нат до ре­цеп­ци­я­та. „Има фи­зи­чес­ко раз­де­ля­не меж­ду ре­цеп­ци­о­нис­ти­те и ту­рис­ти­те с прег­ра­ди. Има сте­рил­ни при­бо­ри за ед­нок­рат­на упот­ре­ба на все­ки ту­рист. Въ­ве­ли сме до­ри не­що, ко­е­то не се изис­ква – де­зин­фек­ция на гу­ми­те на ко­ли­те на КПП-о при вли­за­не в Ал­бе­на“, допълни още председателят на Българската стопанска камара.

Руслана ПЕТРОВА

loading...