КЕВР е поискала от ВиК-Добрич в 7-дневен срок да представи свое становище по поставените проблеми от жителите на квартал „Пастир”. Това става ясно от писмо на регулатора до директора на водното дружество, във връзка с отвореното писмо на жителите на тошeвския квартал, изпратено по повод проблема с водоподаването.
От водното дружество трябва да се посочат причината за влошаването на качеството на водата, предприетите действия за изпълнение на нормативните изисквания и срокове за изпълнението им, като бъдат представени резултатите от извършвани анализи за качеството на водата, подавана за питейно-битови нужди. В писмото, подписано от председателя на КЕВР Иван Иванов, се иска информация за показателите, по които са регистрирани отклонения от стандартите , анализ за причините за допуснатите отклонения и предприети действия за отстраняване на несъответствията.
Поискана е информация относно осигуряване на алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски, съгласно Общите условия и брой на постъпилите жалби за влошеното качество на водата, съобщи Радио Добруджа.