КМЕТЪТ ЙОРДАНОВ ВОДИ ОБЩИНА ДОБРИЧ КЪМ ФАЛИТ

 Всяко дете в града ни дължи вече по 2300 лв. Ще позволим ли да задлъжнеят още?

Позиция на ПП ГЕРБ-Добрич по предложения нов заем от 12 млн. лв.

Кметът Йордан Йорданов управлява град Добрич вече почти седем години. Време на застой, бездействие и имитация на дейност. Като млад кмет този човек тръгна с летящ старт, наследявайки готовите проекти на екипа на бившия кмет Детелина Николова. Плашещо е обаче, че Йорданов сам определя мандат 2019-2023 г. като нулев по отношение на публични проекти и усвояване на европейски средства. Явно поради тази причина цялата му политика е сведена до внушения, че някой му пречи и му е виновен. Истината е, че коефициентът му на полезно действие е твърде малък и неадекватен за ниво на градоначалник на областен град с традиции и претенции. Цялата оперативна дейност на Добрич се финансира със заеми – краткосрочни и дългосрочни.

През последните две години строителните работи по инфраструктурата на града или умишлено се бавят (за да се завършат в годината на местните избори), или кметът няма капацитет да се справи с процедурите с отпуснатите с решения на Министерски съвет средства и с гласуваните от Общинския съвет (ОБС) Добрич многомилионни заеми. Все още не са завършени улиците, които трябваше да се ремонтират с разпределените през февруари 2021 г. от кабинета Борисов 1,47 млн. лв. Не са вложени 10 млн. лв. заем, одобрен от ОБС преди година. От гласувани в бюджета за 2021 г. 2,9 млн. лв. за улици са изразходвани едва 15,89% или общо 490 000 лв. Това бездействие граничи с неглижиране и безстопанственост от страна на Йордан Йорданов, за които идните поколения ще му държат сметка.

Почти седем години кметът бездейства за центъра на града ни. Изостави и парка на града, считан доскоро за най-добрия в България. Години наред той използва тези теми единствено за политически дивиденти без да предприеме нито едно адекватно действие на добър стопанин. Можеше многократно, при това още от първия ден на мандата си, да претендира за гаранцията на изпълнителя и практически да извършва поетапен ремонт на плочките в центъра в рамките на гаранцията без да се инвестират публични средства отново. Гаранцията изтече едва преди няколко месеца. Вместо това, Йорданов предпочете стратегия с внушения и търсене на виновници, за да отклони вниманието от управленската си немощ и липсата на креативност.

Сега кметът предлага да се изтегли нов кредит в размер на 12 млн. лв. и то, забележете, без проект, техническо задание, оценка на нуждите, финансов анализ и обосновка. На практика това е празен чек за 12 млн. лева. Този огромен кредит би натоварил пределно общината. Дългосрочните кредити ще достигнат космическите за мащабите на бюджета 32 млн. лв. или 150% от собствените приходи на Добрич за една година. Това означава, че ако на Добрич му трябва спешно ресурс по друга неотложна публична инфраструктура (каквато необходимост и в момента има), законът не би ни позволил да получим други заемни средства. В община Добрич по данни на статистиката живеят около 13 800 деца до 18-годишна възраст. Дълговете на кмета правят всяко от тях длъжник дотук с почти 2300 лв. А, той иска да продължава да ги заробва с още! Нещо повече – ако гражданите на Добрич през 2023 г. гласуват доверие на друг кмет и екип, които могат да привличат средства по проекти както от държавния бюджет, така и от европейски фондове и програми, те на практика ще бъдат блокирани и няма да имат необходимия ресурс за съфинансиране. Добрич се обрича на дългове и липса на инвестиции. Ще го допуснем ли?!

ГЕРБ категорично се обявяваме за разумно харчене и използване на кредити само в най-неотложни случаи и се противопоставяме на подобно безотговорно поведение. Осъзнаваме необходимостта от спешен ремонт на „пешеходна зона”, която беше оставена целенасочено и занемарена от Йорданов. Настояваме, преди да се пристъпи към теглене на поредния многомилионен заем, да се разработи детайлен технически проект за дейностите по благоустройството на Централна градска част с ясни срокове. Наложително е да се подготви тригодишна финансова бюджетна прогноза и пълен анализ на състоянието на община Добрич и те да бъдат представени в едномесечен срок пред Общинския съвет. Предлагаме да се раздели проектът на етапи. За всеки етап да се търси конкретно финансиране, съобразено с възможностите за привличане на европейски средства, а защо не и публично-частни инвестиции. Ако днес няма подходящи отворени европейски програми, финансиращи публична инфраструктура, то в бъдеще такива ще има. Настояваме кметът да обследва всички възможности преди да зароби града ни с ненужно големи и непосилни кредити. Следващите поколения ще му търсят сметка!

ПП ГЕРБ-Добрич

ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Община град Добрич: Категорично е невярно твърдението, че Община град Добрич е пред фалит

По повод позиция на ПП ГЕРБ относно предложението за поемане на дългосрочен дълг за реализация на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич, Община град Добрич заявява следното:

Категорично е невярно твърдението, че Община град Добрич е пред фалит

Нормалният процес по управление на общински, корпоративни или лични финанси включва използването на собствен и привлечен финансов ресурс. При вземане на решение за привличане на външни ресурси определящи фактори са:

  • Обществената значимост на финансирания проект
  • Възможността на общината да обслужва дълговете си, без да се наруши нормалното й функциониране.

Община Добрич е ползвала през годините различни форми на привлечен ресурс – дългосрочни и краткосрочни кредити, револвиращи заеми, комбинирани финансови инструменти, европейско финансиране. Винаги целта е била реализиране на инфраструктурни проекти със широко обществено значение.

Ето картина на общинския дълг към 01.01.2016 г.

Вид Предназначение Първоначален размер Вид на кредитора Главница           (в лева) към 01.01.2016 г.
1 Дългосрочен инвестиционен кредит Финансиране на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата на градската среда 9 999 607 “Общинска банка” АД 5 293 724
2 Дългосрочен дълг Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат 1 259 071 Търговско дружество  и банка 428 213
3 Дългосрочен дълг Съфинансиране на проекти, финансирани от Европейските фондове 1 205 082 “ФЛАГ” ЕАД 925 082
5 Дългосрочен дълг Реализация на Проект “Бъдеще за Добрич” 192 486 “ФЛАГ” ЕАД 192 486
6 Дългосрочен дълг Реализация на Проект “Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк  “Свети Георги” 1 636 281 “ФЛАГ” ЕАД 434 820
8 Краткосрочен дълг Реализация на Проект “Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк  “Свети Георги” – допълнителни обекти 545 000 “ФЛАГ” ЕАД 545 000
9 Краткосрочен дълг Плащания по  проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” 5 105 805 НФ / ДДС 6 от 2011/ 1 105 805
  Всичко заеми       8 925 130

 

Законодателят е преценил, чрез разпоредби в Закона за публичните финанси, че нормалното функциониране на една община е финансово обезпечено, ако годишния размер на плащания по общинския дълг във всяка отделна година е в рамките до 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години.

Един бърз анализ на отчетните и прогнозни данни на община Добрич, показва, че, хипотетично, е финансово обосновано, годишно да се извършват погасявания от порядъка на 4.2 млн.лв, без да се създава никакво напрежение за финансиране на основните общински дейности.

За 2021 г., община Добрич е извършила плащания по дълг в размер на 1 964 17 лв., което прави показател от 7.43 %

За 2022 г. са предвидени плащания в размер на 1 487 596 лв, което прави показател от 5.30 %.

Кредитополучател: Цел на кредита по договор (описание на проекта): Кредитор: Одобрен размер на проекта: Първоначално одобрен размер на кредита: Текущ дълг към 31.05.2022 г.:
Община Добрич
Договор за заем № DCHUL39/14.06.2017 г.
Финансиране на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата на градската среда Общинска банка АД 114 262 893 11 000 000 лв. 8 105 264 лв.
Община Добрич
Договор за заем № 1098/12.08.2019 г.
Финансиране и рефинансиране на разходи по проект “Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич” ФЛАГ ЕАД 8 087 085 5 683 369 лв. 651 619 лв.
Община Добрич           Договор за заем № 1320/04.05.2022 г. Финансиране и рефинансиране на разходи по проект “Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич” ФЛАГ ЕАД 1 625 771 1 625 771 лв. 0 лв.
Община Добрич           Договор № 5150.0921/04.10.2021 г. Инвестиционен проект „Основен ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“ Търговска банка Д АД 10 000 000 10 000 000 лв. 34 902 лв.
Община Добрич           Договор от 22.07.2021 г. Проект „Обновяване на култура инфраструктура – зала „Добрич“ Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД 2 334 130 693 500 лв. 864 лв.
Община Добрич
Договор от 22.07.2021 г.
Проект „Обновяване на култура инфраструктура – зала „Добрич“ – ДДС Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД 2 334 130 218 500 лв. 42 110 лв.
Община Добрич
Договор от 19.11.2021 г.
Проект „Обновяване на култура инфраструктура – зала „Нели Божкова“ Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД 1 631 951 998 800 лв.  
  8 834 759 лв.

Ето за сравнение, моментна снимка на общинския дълг към 31.05.2022 г.

След стартиране на плащанията по поетият дълг за основен ремонт на улици, през следващите години, показателят прогнозно се покачва до 8.67%.

Новият заем, за реализация на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, възлиза на 12 млн.лв., предвиден за погасяване в 15 годишен срок, с тригодишен гратисен период. С други думи, първи плащания по този заем ще се извършат през 2027 г., което ще повиши показателя (при консервативно планиране на непроменени нива на собствени приходи и обща изравнителна субсидия) на 11.68 %. Подобно ниво се запазва и през следващата 2028 година, а през 2029 г., когато приключват плащанията по поетия дълг за реализация на водния цикъл в града, показателят спада до 9%.

Изпълнявайки значими за града инфраструктурни проекти, които финансира с привлечен ресурс, община Добрич стои съвсем стабилно във финансово отношение, не само към момента, а и в средносрочен и дългосрочен план и със сигурност е много далеч от фалита.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ