Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2017 година

0
1407

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2017 г. линията на бедност общо в област Добрич e 340.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 33.9 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2017 г. e 351.08 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

  1. Основни индикатори за бедност в област Добрич

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Линия на бедност – средномесечен размер – левове 289.3 319.8 318.3 318.1 340.3
Брой лица под линията на бедност – хиляди 37.7 35.4 30.1 34.4 33.9
Относителен дял на бедните – % от населението 20.2 19.2 16.5 19.0 19.0
Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери – % от населението 36.6 37.6 36.7 43.4 45.7
Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението 26.3 21.1 26.3 26.8 22.8
Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20) 5.3 6.8 5.4 7.3 8.4
Коефициент на Джини[1] 28.8 35.2 31.4 38.2 41.6

 

В сравнение с предходната година в област Добрич размерът на линията на бедност нараства със 6.5%, а относителният дял на бедното население се запазва. За страната показателят линия на бедност нараства с 13.9%, а относителният дял на бедното население се повишава с 0.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 19.0 до 22.8%, или с 3.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 45.7%, или с 26.7 процентни пункта, а за страната нараства до 44.8%, или с 21.4 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (31.8% за 2017 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 14.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с безработните жени.

Делът на бедните сред заетите лица е 11.7%, като рискът от бедност сред работещите мъже е с 4.5 процентни пункта по-висок от този при жените.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности, като почивка извън дома, посрещане на неочаквани разходи, неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.

През 2017 г. 26.4% от населението на областта живее в материални лишения, докато за страната те са 30.0%.

Неравенството в разпределението на доходите на населението, измерена чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото, показва, че в област Добрич най-бедните 20% от домакинствата имат 8.4 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Спрямо предходния наблюдаван период този показател бележи ръст (тогава това съотношение на доходите е било 7.3 пъти). В подобно положение са и областите Ловеч и Стара Загора. Най-нисък процент на поляризация има в област Перник.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2017 г. 30.4% от населението на област Добрич, или 54.3 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя намалява с 3.7 процентни пункта спрямо 2016 г., повече при мъжете – с 4.7 процентни пункта, в сравнение с жените – с 2.8 процентни пункта.

  1. 2. Население в риск от бедност или социално изключване в област Добрич по пол

 

    2013   2014 2015 2016 2017
Общо – хиляди   71.7   61.4 74.8 61.6 54.3
  Относителен дял от населението – %   38.5   33.2 40.8 34.1 30.4
Мъже – хиляди   31.2   28.0 35.9 29.3 24.8
  Относителен дял от населението – %   37.8   33.7 40.0 33.2 28.5
Жени – хиляди   40.5   33.3 38.9 32.3 29.5
  Относителен дял от населението – %   39.1   32.8 41.6 35.0 32.2

 

През 2017 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – съответно по 234 лв., а най-високата – в област София (столица) (511 лв.), следвана от областите Габрово (399 лв.) и Стара Загора (396 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Кърджали – 29.1%, Сливен – 28.2%, и Шумен – 25.8%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград – 13.5%, Плевен – 14.8%, и Разград – 15.7%.            

 Линията на бедност за 2017 г. намалява спрямо 2016 г. в две области – Сливен (с 4.2%) и Монтана (с 2.5%). Основната причина за по-ниския размер на линията на бедност се дължи на намаляването на средния размер на дохода от пенсии с 16.7% и за двете области.

Линията на бедност за 2017 г. се увеличава спрямо 2016 г. във всички останали области, по-съществено в областите Кърджали (с 30.2%), Ловеч (с 30.2%), Русе (с 25.3%), Варна (с 23.4%), Габрово (с 21.5%) и Видин (с 20.6%).

Относителният дял на бедност при мъжете в област Добрич е 19.5%, а при жените – 18.6%. В седем области – Добрич, Сливен, Велико Търново, Монтана, Хасково, Разград и Силистра, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

[1] Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100.

Илга ИВАНОВА

Главен експерт

Отдел Статистически изследвания – Добрич

ТСБС