По по­вод Меж­ду­на­род­ния ден на хо­ра­та с ув­реж­да­ния – 3 де­кем­ври, изложба „И аз мога“ откри на 1 декември балчишкият клуб „Света Марина“ към Съюза на инвалидите в България. В нея са подредени ръкоделия, изработени от сръчните членове на неправителствената организация от цялата община. Откриването бе във фоайето на читалище „Паисий Хилендарски“.

На 40-те души, членуващи в организацията, председателят Деспина Маринова пожела здраве и по-малко болка на тази възраст и с тези увреждания.

Тя се надява, че с предложените промени в наредбата за медицинската експертиза от страна на Съюза на инвалидите в Българияи с одобрението им, ежедневието на това съсловие от обществото ни ще бъде по-леко.

„Усещаме всеки ден нередностите. Свалят се поголовно процентите намалена работоспособност на болните хора. Аз съм една от тях – на два пъти ми дават 40%, без да се вземат под внимание другите заболявания. Новата проектонаредба прибавя към процента на основното заболяване още 20 процента от придружаващите“ – обясни Маринова.

В община Балчик има три организации, ангажирани с хората с увреждания, общият им брой е над 100 членове. Другият клуб се нарича „Хинап“. На 3 декември те представиха втора тематична изложба за тази година (след забрадките) – „Добруджанката и нейните 100-годишни пешкири и месали“.

През 2022 г. певческата група „Росна китка“ към клуба на военноинвалидите и военнопострадалите в Балчик стана на десет. През тези години членовете и разнасяха добруджанската песен. Участваха на 57 фестивала в България, Молдова, Румъния и Украйна. Получаваха грамоти, плакети, дипломи, купи и медали, отбеляза солистката на групата и ръководител на клуба Стойка Георгиева.

Албена ИВАНОВА / https://bnr.bg