Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) забранява извършването на риболов през цялата 2020 и 2021 година на реки и рибностопански обекти на територията на цялата страна.

В област Кърджали забрана за риболов има в яз. Боровица и бреговата ивица на яз. Студен кладенец, в границите на защитена местност (ЗМ) “Юмрук скала”.

В област Смолян се забранява риболова в река Арда и притоците ѝ – от изворите до рибовъдно стопанското в с. Кошница.
– река Сивинска с притоците ѝ – от изворите до вливането и в р. Арда.
– р. Черна с всичките ѝ притоци от изворите до Тунела.
– р. Крива река от изворите до вливането в река Черна.
– р. Кутелска – от изворите ѝ до вливането в р. Черна.
– р. Девинска от границата с Регионална дирекция по горите – Пазарджик до моста на рибарник “Девин 4” и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин.
– р. Буйновска с притоците ѝ –  от изворите ѝ до вливането в яз. Тешел.
– р. Триградска с притоците ѝ – от изворите до моста на механичния цех и от бетоновия мост над “Дяволското гърло” до моста в местността ” Буков мост”.
– р. Чеирска с притоците ѝ – от изворите до вливането в р. Триградска.
– р. Широколъшка от изворите с всичките ѝ притоци до кантара на бившето АПК.
– р. Въча от язовирната стена на „Цанков камък“ до ВЕЦ “Цанков камък“ над с. Михалково.
– р. Чудните мостове – от изворите до вливането в р. Забърдовска.
– р. Караджа дере  от границата с ДГС “Широка поляна” заедно с притоците ѝ до ГК “Чарка”.
– р.  Герзовска – с всичките ѝ притоци до вливането ѝ в р. Черна.
– р. Бяла река – от изворите до вливането ѝ в р. Черна.
– р. Чепеларска – от изворите с всичките ѝ притоци  до вливането на р. Зорнишка.
Забрана за улов на риба има и за ЗМ „Смолянските езера“ – езерата “Мътното“, “Бистрото” и “Тревистото”.
В област Хасково забрана за улов на какъвто ѝ да е вид риба има в река Харманлийска в горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на област Хасково.
Забрана за улов на риба има и в р. Чулфанска (Банска) – от с. Сусам на запад до границата с обл. Пловдив, през месеците юли, август и септември и река Арда –  северната брегова ивица в границите на ЗМ “Черната скала”.
Забраната се налага от възникналата необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и деуги видове организми в определените рибни стопански обекти или в зони от тях.
С друга заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 15 април до 31 май през тази година е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май до 15 юни 2020 г.
loading...