ОБЯВЯВА

До заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

„Златни пясъци“ АД

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, к.к. Златни пясъци

Представлявано от: Кирил Кирилов – изпълнителен директор

 СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Водовземане на минерални води от находище № 100 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите – Район „Североизточна България” – подземни води от малмваланжски водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен” – чрез съществуващо съоръжение Р – Зх Интернационал, разположен в к.к. Златни пясъци, гр. Варна, за нуждите на хотел „Адмирал”, изграден върху ПИ с идентификатор 10135.513.472 по КК и КР на к.к. Златни пясъци, одобрени със Заповед №300-5-64/08.08.2003г. на ИД на АГКК.

Средногодишен дебит  – 40.18 м3/дн = 0.47 л/с;

Годишно водно количество – 14665 м3/год в категория „други“.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в планираната територия. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.

Лице за контакти: Милка Иванова – моб.т.0899911821

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ № 4