П О К А Н А

 

УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич, кани своите член-кооператори на годишно-отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 09 юли 2023 година от 09:00 ч. в салона на НЧ “Пробуда“, кв. Рилци  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане и освобождаване на член-кооператори;

2.Отчет на Управителен и Контролен съвет за дейността им през стопанската 2021/2022г.;

3.Приемане на годишния финансов отчет за 2022г.;

4.Вземане на решение за даване на мандат на УС за разпореждане с движимо и недвижимо имущество и за сключване на договори за кредит с търговски банки, ДФ Земеделие и други кредитни институции;

5.Освобождаване на председателя от заеманите длъжности – Председател на кооперацията и член на Управителния съвет.

  1. Попълване състава на Управителния съвет
  2. Избор на председател

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

От УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич