ПОКАНА 

Управителният съвет на ЗКПУ СОКОЛ, с. Соколово, община Балчик, област Добрич, на основание чл. 17, ал.1 от Закона за кооперациите, свиква своите членове на Годишно отчетно събрание, което ще се състои на 28.04.2020г. от 9,00 часа в салона на читалището на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при следния дневен ред:

  1. Утвърждаване на решение на УС за приемане и освобождаване на член-кооператори.

Докладва: Председателят на УС

  1. Отчетен доклад на УС за дейността му през стопанската 2019г. и разпределение на финансовите резултати и приемане на ГФО.

Разпределение на печалбата за 2018г.

Докладва: Председателят на УС

  1. Отчетен доклад на КС за дейността му през стопанската 2019г.

Докладва: Председателят на КС

  1. Доклад на одитора

Докладва: Одиторът

  1. Определяне на одитор за 2020 г.

Докладва: Председателят на УС

  1. Промяна на Устава на кооперацията

Докладва: Председателят на УС

 

  1. Вземане на решение за даване на мандат на УС за разпореждане с недвижимото имущество на кооперацията, във връзка със сключване на договори за кредит с търговски банки, ДФ„Земеделие” и други кредитни институции.

Докладва: Гл. счетоводител

  1. Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и удълженото, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение (ДВ бр.13 от 07.04.2020г.), както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на Министър-Председателя на Република България, за социална дистанция и в случай, че обявеното извънредно положение не бъде прекратено преди 28.04.22020г., Общото събрание ще бъде насрочено при първа възможност след отпадане на създадените ограничения, за което ще бъде разгласено, по предвидения в ЗК ред.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място и дата 28.04.2020г., един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗК. 

От УС на ЗКПУ СОКОЛ

loading...